Aleric Deslo Active roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 butelka 60 ml

  • Aleric Deslo Active roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 butelka 60 ml
  • US Pharmacia Sp. z o.o.
- +

Kod produktu: 3407

Opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Aleric w postaci deslo active z dostawą do domu w kilka godzin.

Aleric roztwór 0,5 mg/ml jest dostępny w 0 aptekach.

Dodaj Aleric deslo active 0,5 mg/ml w postaci roztwór producenta US PHARMACIA do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za 14.99 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 

Aleric Deslo Active, 0,5 mg/ml, roztwór doustny

Desloratadinum

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-          Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-          Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-          Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. 

-          Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

 

Spis treści ulotki:

1.  Co to jest lek Aleric Deslo Active i w jakim celu się go stosuje

2.  Informacje ważne przed przyjęciem leku Aleric Deslo Active

3.  Jak przyjmować lek Aleric Deslo Active 4. Możliwe działania niepożądane

5.  Jak przechowywać lek Aleric Deslo Active

6.  Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1. Co to jest lek Aleric Deslo Active i w jakim celu się go stosuje

 

Co to jest Aleric Deslo Active

Aleric Deslo Active zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym.

 

Jak działa Aleric Deslo Active

Aleric Deslo Active roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

 

Kiedy należy stosować Aleric Deslo Active

Aleric Deslo Active roztwór doustny łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat oraz starszych.  Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

 

Aleric Deslo Active roztwór doustny stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

 

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych, codziennych czynności oraz normalnego snu.

 

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

 

 

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Aleric Deslo Active

 

Kiedy nie przyjmować leku Aleric Deslo Active

- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub na loratadynę.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Alreic Deslo Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, - --

-  jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

-  jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

 

Dzieci i młodzież  

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

 

Aleric Deslo Active i inne leki  

Nie są znane interakcje leku Aleric Deslo Active z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Aleric Deslo Active z jedzeniem, piciem i alkoholem

Aleric Deslo Active roztwór doustny może być przyjmowany bez posiłku lub z posiłkiem. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku z alkoholem.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Aleric Deslo Active w czasie ciąży lub karmienia piersią.

 

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność u mężczyzn i kobiet.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

 

Lek Aleric Deslo Active w postaci roztworu doustnego zawiera sorbitol.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego leku.

 

 

3. Jak stosować lek Aleric Deslo Active

 

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

- Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zalecana dawka 5 ml (jedna łyżka miarowa o pojemności

5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

 

W przypadku niedowagi lub nadwagi zalecana jest konsultacja z lekarzem w sprawie dostosowania dawki.

 

-  Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): zalecana dawka 10 ml (dwie łyżki miarowe  o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

 

Jeśli do butelki roztworu doustnego dołączona jest strzykawka doustna, można ją zamiennie używać do odmierzania odpowiedniej ilości roztworu doustnego.

 

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

 

Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i następnie popić wodą. Lek może być przyjmowany  z posiłkiem lub bez posiłku.

 

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się  z lekarzem.

 

Nie należy stosować leku Aleric Deslo Active dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aleric Deslo Active

Aleric Deslo Active w postaci roztworu doustnego należy przyjmować tylko tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. Nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednakże, w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Aleric Deslo Active roztwór doustny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Pominięcie przyjęcia leku Aleric Deslo Active

W razie nieprzyjęcia leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej  w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie stosowania leku Aleric Deslo Active roztwór doustny

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 

4. Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypki. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

 

W badaniach klinicznych u większości dzieci i dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu roztworu lub tabletki, które nie zawierają substancji czynnej. Jednak u dorosłych pacjentów uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i ból głowy odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.

 

W badaniach klinicznych desloratadyny zgłaszano następujące działania niepożądane:

 

Dorośli

Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów

● zmęczenie                                 ● suchość w jamie ustnej              ● ból głowy.

 

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu obserwowano występowanie następujących reakcji:

 

Dorośli

Bardzo rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów:

  ciężkie reakcje alergiczne      ● wysypka       ● kołatanie oraz nieregularne bicie serca

  szybkie bicie serca     ● bóle brzucha ● nudności (mdłości)

  wymioty       ● rozstrój żołądka         ● biegunka

● zawroty głowy

● senność

● bezsenność

● bóle mięśni

● omamy

● drgawki

● niepokój z nadmierną

aktywnością ruchową

 

● zapalenie wątroby

● nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

 

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

      nietypowe osłabienie         ● zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych

      zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca, i na

      promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium

      zmiana w sposobie bicia serca

      nietypowe zachowanie

      zachowanie agresywne           zwiększenie masy ciała

      zwiększony apetyt     

 

Dzieci

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

      wolne bicie serca                          

      zmiana w sposobie bicia serca

      nietypowe zachowanie

      zachowanie agresywne           zwiększenia masy ciała

      zwiększony apetyt

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. 

 

 

5. Jak przechowywać lek Aleric Deslo Active

 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 2 lata.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po oznaczeniu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania, przechowywać w oryginalnym opakowaniu bezpośrednim.

 

Należy poinformować farmaceutę, jeśli pacjent zauważy zmianę w wyglądzie roztworu doustnego.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

6. Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek Aleric Deslo Active roztwór doustny

-  Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 0,5 mg w 1 ml.

-  Pozostałe składniki leku to: sodu cytrynian, sorbitol ciekły, sukraloza, kwas cytrynowy, glikol propylenowy, hypromeloza 2910, aromat Tutti frutti płynny, woda oczyszczona.

 

Jak wygląda lek Aleric Deslo Active roztwór doustny i co zawiera opakowanie

Roztwór doustny Aleric Deslo Active dostępny jest w butelkach, zamykanych zakrętką z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci. 

Do opakowań po 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml dołączona jest łyżka miarowa lub strzykawka doustna.  Dostępne wielkości opakowań: 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml roztworu doustnego.

 

Podmiot odpowiedzialny:  US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

 

Wytwórca: 

Genepharm S.A., 

18 Km Marathon Avenue, 

15351 Pallini,

Grecja

 

Famar A.V.E

49th km National road Athens Lamia

Avlona Attiki, 19011, Grecja

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, tel.+48 (22) 543 60 00 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2018

 

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię