Alliofil tabletka dojelitowa 200 mg + 53,5 mg 30 tabl.

  • Alliofil tabletka dojelitowa 200 mg + 53,5 mg 30 tabl.
  • Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.

Brak dostepności

Inne Leki wzmacniajace

Kod produktu: 3634

Opis

Alliofil tabletka dojelitowa 200 mg + 53,5 mg 30 tabl.

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
ALLIOFIL

Allii sativi bulbus + Urticae folium
200 mg + 53,5 mg
tabletka dojelitowa

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Alliofil i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alliofil
3. Jak stosować lek Alliofil
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Alliofil
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Alliofil i w jakim celu się go stosuje
Alliofil jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w

określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.
Tradycyjnie lek Alliofil stosuje się profilaktycznie oraz wspomagająco w łagodnych infekcjach
górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe).

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alliofil
Kiedy nie stosować leku Alliofil

-jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych
składników leku Alliofil,
-jeśli pacjent jest uczulony na związki siarkowe,
-jeśli pacjent ma niewydolność wątroby, astmę oskrzelową lub alergię pokarmową.
Związki siarkowe czosnku wydalane są przez skórę z potem oraz przez płuca, co w konsekwencji
powoduje zmianę zapachu skóry i oddechu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podczas stosowania preparatu Alliofil związki siarkowe wydalane są przez skórę z potem i przez
płuca. Powoduje to zmianę zapachu skóry i oddechu.

Dzieci i młodzież
Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży.
Zastosowanie leku u młodzieży poniżej 18 lat wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Alliofil a inne leki
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet
tych, które wydawane są bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami. Istnieje
jednak możliwość interakcji z niesterydowymi środkami przeciwzapalnymi. Alliofil może wzmagać
działanie leków przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych.

Stosowanie leku Alliofil z jedzeniem i piciem
Zaleca się przyjmowanie leku po jedzeniu. Tabletki należy połykać w całości.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania
preparatu w okresie ciąży. Nie zaleca się również stosowania w okresie karmienia piersią, ponieważ
związki siarkowe czosnku przechodzą do mleka matki powodując zmianę jego zapachu.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę
maszyn.
3. Jak stosować lek Alliofil
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 1 tabletce.
Wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe): dorośli
3 razy dziennie 1 do 3 tabletek. Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać
tabletek.
Czas stosowania: W celach profilaktycznych lek można stosować bez konsultacji z lekarzem do 6
miesięcy. W przypadku stosowania leku w celach leczniczych w stanach przeziębieniowych jeśli
objawy nie poprawią się po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania
leku u dzieci. U młodzieży dopuszcza się stosowanie leku po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Zastosowanie większej dawki leku Alliofil niż zalecana
Brak danych o objawach przedawkowania. Przedawkowanie zwiększa ryzyko wystąpienia i nasilenia
działań niepożądanych.
Pominięcie zastosowania leku Alliofil
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.
Przerwanie stosowania leku Alliofil
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Alliofil może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.
W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie oddechowych i skórnych odczynów alergicznych oraz
zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
Jeśli nasili się jakiekolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48
22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]

5. Jak przechowywać lek Alliofil
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Alliofil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Alliofil

Substancjami czynnymi leku są:
200 mg Allium sativum L., bulbus (cebula czosnku) i 53,5 mg Urtica dioica L., folium (liść pokrzywy).
Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną z krzemionką koloidalną
bezwodną, magnezu stearynian, powidon, kroskarmelozę sodową, kwasu metakrylowego i etylu
akrylanu kopolimer, glikol propylenowy , lak indygotyny E 132, lak żółcieni chinolinowej E 104.
Jak wygląda Alliofil i co zawiera opakowanie
Lek Alliofil jest w postaci tabletek dojelitowych.
Dostępne opakowanie zawiera 2 blistry Al/PVC po 15 tabletek w kartoniku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Polska
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań
tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58
Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Treść etykiety na opakowaniu bezpośrednim (blister).

ALLIOFIL
Allii sativi bulbus + Urticae folium
tabletka dojelitowa, 200mg +53,5 mg
Lot:
EXP:
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonika na blistry).
ALLIOFIL

Allii sativi bulbus + Urticae folium
200 mg + 53,5 mg
tabletka dojelitowa
wspomaga w infekcjach górnych dróg oddechowych
Produkt przeznaczony dla dorosłych.
30 sztuk
Alliofil jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, którego wskazania opierają się wyłącznie
na długim okresie stosowania. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują w czasie
stosowania produktu lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce.
Skład:
Substancje czynne: 1 tabletka zawiera: sproszkowaną cebulę czosnku (Allii sativi bulbus) 200 mg;
sproszkowany liść pokrzywy (Urticae folium) 53,5 mg.
Sposób stosowania i droga podania:
W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 1 tabletce.
Wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe): dorośli
3 razy dziennie 1 do 3 tabletek. Lek przyjmować po głównych posiłkach.
Lek wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Termin ważności (EXP):
Podmiot odpowiedzialny:
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań
Nr serii (Lot):
Pozwolenie nr R/0062
Kod EAN UCC:
Nazwa produktu leczniczego w systemie Braille'a

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię