Alugastrin tabletki do rozgryzania i żucia 340 mg 40 tabl.

  • Alugastrin tabletki do rozgryzania i żucia 340 mg 40 tabl.
  • Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Brak dostepności

Inne Alugastrin

Kod produktu: 3959

Opis

Alugastrin tabletki do rozgryzania i żucia 340 mg 40 tabl.

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Alugastrin, 340 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

(Dihydroxyaluminii natrii carbonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent
czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki
1. Co to jest Alugastrin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alugastrin
3. Jak stosować Alugastrin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Alugastrin
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Alugastrin i w jakim celu się go stosuje

Alugastrin jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym. Nie powoduje
nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego. Działa
osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. Łagodzi dolegliwości bólowe związane
z nadkwaśnością soku żołądkowego.

Stosować objawowo:
- w nadkwaśności soku żołądkowego;
- w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze

(np. niesteroidowe leki przeciwzapalne – leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, często stosowane
na przeziębienie);

- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent
czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alugastrin

Kiedy nie stosować leku Alugastrin
- jeśli pacjent ma uczulenie na węglan dihydroksyglinowo-sodowy lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć.
U dzieci poniżej 6 lat można zastosować tylko po rozpoznaniu przez lekarza przyczyny dolegliwości.

Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku może doprowadzić do hipofosfatemii (glin zawarty
w leku wiąże w jelicie cienkim fosforany, tworząc nierozpuszczalne związki).

Alugastrin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Alugastrin zmniejsza wchłanianie z przewodu pokarmowego niektórych leków podawanych doustnie,
np.:
- antagonistów receptorów H2 (leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego, stosowanych

w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, np. ranitydyna);
- fenytoiny (leku o działaniu przeciwdrgawkowym i antyarytmicznym, stosowanego w leczeniu

padaczki);
- fluorochinolonów (leków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych układu oddechowego,

moczowo-płciowego, przewodu pokarmowego, skóry, tkanek miękkich, kości i stawów,
np. cyprofloksacyna);

- glikozydów nasercowych (leków stosowanych w niewydolności serca, np. digoksyna);
- ketokonazolu (leku stosowanego w zakażeniach grzybiczych skóry i paznokci);
- tetracyklin (grupy antybiotyków stosowanych w zakażeniach bakteryjnych układu oddechowego,

moczowo-płciowego, boreliozie, zakażeniach skóry, np. doksycyklina);
- salicylanów (leków o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym, często

stosowanych na przeziębienie);
- preparatów żelaza (leków stosowanych w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborami

żelaza);
- zmniejsza skuteczność działania sukralfatu (leku stosowanego w leczeniu choroby wrzodowej

żołądka i dwunastnicy).
Należy zachować, zgodne z zaleceniem lekarza, przerwy między podaniem leku Alugastrin i innych
leków doustnych.

Alugastrin z jedzeniem i piciem
Wskazane jest przyjmowanie leku po posiłkach lub między posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Podczas ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) i karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie
w przypadku uzasadnionej konieczności. Nie stosować długotrwale ani w dużych dawkach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Alugastrin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Alugastrin zawiera sód
Lek zawiera 57 - 114 mg sodu na dawkę
, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną
czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Alugastrin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: rozgryźć lub żuć 1 lub 2 tabletki w godzinę po posiłkach
i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alugastrin
W przypadku zastosowania leku Alugastrin w większej dawce niż zalecana, może wystąpić biegunka,
obrzęk stóp i podudzi.

Pominięcie zastosowania leku Alugastrin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):
kredowy posmak, łagodne zaparcia, skurcze żołądka.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):
nudności lub wymioty, białawe zabarwienie kału.

Działania niepożądane występujące rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
w przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania dużych dawek:
ciągłe zaparcia, utrata apetytu, niezwykła utrata masy ciała, osłabienie mięśni, utrata fosforanów (bóle
kości, puchnięcie nadgarstków lub kostek).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Alugastrin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Alugastrin

- Substancją czynną leku jest dihydroksyglinowo-sodowy węglan.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mannitol, skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa,

magnezu stearynian, substancja poprawiająca smak i zapach miętowa, sacharyna sodowa.

Jak wygląda Alugastrin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych, okrągłych tabletek o miętowym smaku i zapachu, zapakowanych w blistry.
Opakowanie zewnętrzne zawiera 10, 20, 40 lub 60 tabletek w blistrach oraz informację dla pacjenta.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel/fax: 22 616 33 48 / 22 617 69 21

Wytwórca
SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna
ul. gen. Mariana Langiewicza 58
95-050 Konstantynów Łódzki

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego,
w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu:
22 616 33 48

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Opinie

У этого препарата фото (Неуробекс форте) от другого препарата (Неуробекс нео)

Napisz opinię