Atussan syrop 1,5 mg/ml 1 butelka 150 ml

  • Atussan syrop 1,5 mg/ml 1 butelka 150 ml
  • Polfarmex S.A.

Brak dostepności

Inne Atussan

Kod produktu: 8659

Opis

Atussan syrop 1,5 mg/ml 1 butelka 150 ml

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ATUSSAN, 1,5 mg/ml, syrop
Butamirati citras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Atussan i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atussan
3. Jak stosować Atussan
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Atussan
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Atussan i w jakim celu się go stosuje

Atussan zawiera substancję czynną butamiratu cytrynian. Jest nieopioidowym lekiem
przeciwkaszlowym.

Wskazania do stosowania:
 objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atussan

Kiedy nie stosować leku Atussan:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Atussan należy omówić to z lekarzam lub farmaceutą:

- jeśli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem (płytki, nieregularny oddech, nasilającą się
duszność, sine zabarwienie skóry, bezdech);

- jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni; lekarz ustali przyczynę kaszlu.

Atussan a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leków wykrztuśnych (zwiększających wytwarzanie
wydzieliny). Może to spowodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Zwiększy się
ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Atussan z jedzeniem i piciem
Lek Atussan należy przyjmować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim
trymestrze lek może być stosowany, jeśli lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować cytrynianu butamiratu podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Atussan może powodować zawroty głowy lub senność, dlatego należy zachować ostrożność podczas
prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Atussan zawiera sorbitol i glicerol
Atussan zawiera sorbitol (0,45 g w 1 ml syropu). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku. Lek może powodować biegunkę. Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.
Atussan zawiera również glicerol (0,25 g w 1 ml syropu), który może powodować ból głowy,
zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

3. Jak stosować Atussan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Atussan dłużej niż 7 dni.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dzieci i młodzież

Wiek Dawka
Stosować 3 razy na dobę:

3 do 6 lat 5 ml syropu
(7,5 mg butamiratu cytrynianu)

6 do 12 lat 10 ml syropu
(15 mg butamiratu cytrynianu)

powyżej 12 lat 15 ml syropu
(22,5 mg butamiratu cytrynianu)

Dorośli

15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

- Leku Atussan nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Atussan należy przyjmować przed posiłkiem.

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atussan
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi
lub farmaceucie.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

- senność;
- wymioty, biegunka, nudności;
- zawroty głowy;
- niedociśnienie tętnicze.

Pominięcie zastosowania leku Atussan
W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować
leczenie zgodnie z zaleceniami.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atussan
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 000 osób i rzadziej niż u 1 na
1000 osób):

- senność;
- nudności, biegunka;
- pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:
[email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bez-
pieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Atussan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie
po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Atussan
- Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian. 1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu.
- Pozostałe składniki to: sodu benzoesan, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol, sacharyna
sodowa, aromat pomarańczowy płynny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda
oczyszczona.

Jak wygląda Atussan i co zawiera opakowanie
Atussan ma postać przezroczystego syropu o pomarańczowym smaku i zapachu.

Butelka ze szkła oranżowego lub butelka z politereftalanu etylenu - PET, zamykana zakrętką
aluminiową lub zakrętką z polietylenu (PE), zawierająca 100 ml lub 150 ml lub 200 ml syropu,
umieszczona w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka dozująca.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Polska (Poland)
Tel. (24) 357 44 44
Faks (24) 357 45 45
e-mail: [email protected]

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię