Zamknij

Cyclodynon tabletka powlekana 20 mg 30 tabl.

Bionorica SE
Kod produktu: 19506
  • Cyclodynon tabletka powlekana 20 mg 30 tabl.
  • Cyclodynon tabletka powlekana 20 mg 30 tabl.

Właściwości produktu

Opis

<p>Cyclodynon tabletka powlekana 20 mg 30 tabl.</p>

Ulotka

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Cyclodynon, 20 mg, 
tabletki powlekane

(Agni casti fructus extractum siccum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń farmaceuty.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

 Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Cyclodynon i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclodynon
3. Jak stosować lek Cyclodynon
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Cyclodynon
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cyclodynon i w jakim celu się go stosuje

Lek Cyclodynon, tabletki powlekane, zawiera ekstrakt z owoców niepokalanka zwyczajnego (Vitex
agnus-castus L. 
fructus), który zmniejsza nasilenie dolegliwości przedmenstruacyjnych (tzw. zespołu
napięcia przedmiesiączkowego) u kobiet.
Objawy przedmenstruacyjne występują najczęściej w postaci: bólu głowy, zmian skórnych, odczucia
napięcia i obrzmienia w piersiach, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zmian nastroju,
rozdrażnienia, napięcia nerwowego. Objawy te pojawiają się w okresie do dwóch tygodni przed
miesiączką.

Wskazania
Lek Cyclodynon


przeznaczony jest do łagodzenia objawów przedmenstruacyjnych (tzw. zespołu

napięcia przedmiesiączkowego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclodynon

Kiedy nie stosować leku Cyclodynon
 jeśli u pacjentki występuje nadwrażliwość (uczulenie) na owoce niepokalanka zwyczajnego

(Vitex agnus-castus L. fructus) lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek
Cyclodynon
, jeśli występują zaburzenia cyklu miesiączkowego. W takim przypadku, przed
rozpoczęciem leczenia, należy skontaktować się z lekarzem, w celu ustalenia przyczyn tych
dolegliwości.

Ciąża i karmienie piersią
Lek Cyclodynon nie powinien być stosowany w okresie ciąży.
Cyclodynon może być stosowany w okresie karmienia piersią, jedynie pod kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak doniesień na temat wpływu stosowania leku Cyclodynon


na zdolność do prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługi maszyn będących w ruchu.

Lek Cyclodynon a inne leki Z badań na zwierzętach wynika działanie dopaminergiczne ekstraktu z
owoców niepokalanka zwyczajnego (Vitex agnus-castus L. fructus), dlatego zakłada się, że podczas
równoległego stosowania leku Cyclodynon i innych preparatów będących antagonistami receptorów
dopaminowych może wystąpić wzajemne osłabienie działania przyjmowanych leków.

3. Jak stosować lek Cyclodynon
Przyjmować 1 tabletkę 1 raz na dobę, popijając niewielką ilością wody.
Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, niezależnie od posiłków.
Czas leczenia powinien trwać przynajmniej 3 miesiące.
Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania.
Zazwyczaj normalizacja w zakresie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego następuje
stopniowo w czasie 3 cykli miesięcznych. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 miesiącach
stosowania leku Cyclodynon, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclodynon
Nie są znane przypadki przedawkowania.

Pominięcie zastosowania dawki leku Cyclodynon
W przypadku pominięcia dawki, następną dawkę należy przyjąć w normalnej porze, zgodnie
z dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Cyclodynon może powodować działania niepożądane.

Dotychczas nie zaobserwowano ciężkich działań niepożądanych, wynikających ze stosowania leku
Cyclodynon.
Sporadycznie może wystąpić wysypka oraz świąd skóry. Rzadko obserwowano nasilenie się objawów
zespołu napięcia przedmiesiączkowego w początkowym okresie leczenia (w takim przypadku należy
skonsultować się z lekarzem).
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22
49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cyclodynon
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Cyclodynon

Substancjami czynnymi leku są: Agni casti fructus extractum siccum
Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemu
dwutlenek koloidalny.
Skład otoczki: Makrogol 400, Makrogol 20 000, glikol propylenowy; zawiesina powlekająca
biała: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 400.

Jak wygląda lek Cyclodynon i co zawiera opakowanie
Lek Cyclodynon, tabletki powlekane jest dostępny w opakowaniach po 30 lub 90 sztuk. Jeden blister
z folii PVC/PVDC/Al zawiera 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11 - 15
92318 Neumarkt / Niemcy

W przypadku konieczności uzyskania innych dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z
przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Bionorica Polska Sp z o.o.
ul. Leszno 14
01 - 192 Warszawa
Polska
Tel /Fax +(48) 22 886 46 06

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Właściwości produktu

Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Cyclodynon tabletka powlekana 20 mg 30 tabl. opinie

Brak opinii o tym produkcie.