Zamknij

Ginkofar Intense tabletki powlekane 120 mg 30 tabl.

Biofarm Sp. z o.o.
Kod produktu: 29372
  • Ginkofar Intense tabletki powlekane 120 mg 30 tabl.

Właściwości produktu

Opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Ginkofar Intense tabletki powlekane 120 mg 30 tabl. w postaci intense z dostawą do domu w kilka godzin.

Ginkofar Intense tabletki powlekane 120 mg 30 tabl. tabletki 120 mg jest dostępny w aptekach.

Dodaj Ginkofar Intense tabletki powlekane 120 mg 30 tabl. intense 120 mg w postaci tabletki producenta BIOFARM do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece za od 34.74 zł i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 

 

GINKOFAR INTENSE

120 mg, tabletki powlekane

 

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-          Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-          Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-          Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-          Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

Spis treści ulotki:

1.              Co to jest Ginkofar Intense i w jakim celu się go stosuje

2.              Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar Intense

3.              Jak stosować Ginkofar Intense

4.              Możliwe działania niepożądane

5.              Jak przechowywać Ginkofar Intense

6.              Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1.       Co to jest Ginkofar Intense i w jakim celu się go stosuje

 

Lek Ginkofar Intense zawiera kwantyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek. Za substancje czynne wyciągu uważa się glikozydy flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid.

 

Wskazania do stosowania

Ginkofar Intense stosuje się:

           w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem),

           w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

 

Jeśli po upływie 90 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

2.       Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar Intense

 

Kiedy nie stosować leku Ginkofar Intense

           jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

           jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ginkofar Intense należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) .

 

Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe (tzw. leki rozrzedzające krew), powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

 

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku Ginkofar Intense.

Zaleca się przerwać stosowanie leku Ginkofar Intense przynajmniej 3 – 4 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba.

 

Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką, gdyż nie można wykluczyć pojawienia się kolejnych napadów podczas przyjmowania leku Ginkofar Intense.

 

Nie należy stosować większych dawek niż zalecane.

 

W przypadku objawów uczulenia należy przerwać stosowanie leku.

 

W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów chorobowych podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Dzieci i młodzież

Leku Ginkofar Intense nie należy stosować u dzieci i młodzieży z powodu braku wskazań oraz ograniczonych danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania w tej grupie pacjentów.

 

Ginkofar Intense a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować (również tych, które wydawane są bez recepty).

 

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent regularnie stosuje jakikolwiek z poniższych leków:

         przeciwzakrzepowe (fenprokumon, warfaryna)       przeciwpłytkowe (klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne)

Jednoczesne stosowanie wymienionych leków oraz leku Ginkofar Intense może zwiększać ryzyko krwawień.

 

Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu następujących leków:

           efawirenz (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

           nifedypina (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

           talinolol (stosowany w leczeniu chorób serca i wysokiego ciśnienia krwi), dabigatran (stosowany w zapobieganiu powstawania zakrzepów).

 

Ginkofar Intense z jedzeniem i piciem

Ginkofar Intense przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków, popijając tabletkę wodą. Odradza się przyjmowania leku razem z alkoholem.

 

Ciąża i karmienie piersią 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 

Ginkofar Intense jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży, ze względu na brak wystarczających danych oraz ryzyko zwiększonej skłonności do krwawień.

 

Ze względu na brak wystarczających danych, leku Ginkofar Intense nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

 

Ginkofar Intense zawiera laktozę. 

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

 

 

3.       Jak stosować Ginkofar Intense

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Ginkofar Intense u dorosłych to 1 tabletka przyjmowana dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem).

 

Czas stosowania

Leczenie powinno trwać przynajmniej 8 tygodni. 

Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 3 miesiącach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza. 

 

Po trzech miesiącach, należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.

 

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Ginkofar Intense nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

 

Sposób stosowania

Ginkofar Intense przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków, popijając tabletkę wodą. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ginkofar Intense

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Pominięcie zastosowania leku Ginkofar Intense

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien zrobić to tak szybko, jak tylko sobie przypomni, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku.

 

Przerwanie stosowania leku Ginkofar Intense

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 

4.       Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Podczas stosowania leku Ginkofar Intense pojawiać się mogą następujące działania niepożądane: 

 

Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10):

           ból głowy.

 

Często (u 1 do 10 osób na 100):

           zawroty głowy,

           dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty).

 

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

           krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego i naczyń mózgowych).

Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków rozrzedzających krew (przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych, patrz punkt 2).

           reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny),

           alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301 faks: +48 22 49 21 309 e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.       Jak przechowywać Ginkofar Intense

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.  Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

6.       Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera Ginkofar Intense

 

-          Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego. 

Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg kwantyfikowanego suchego wyciągu z liści miłorzębu (Ginkgo biloba L., folium) (35 - 67 : 1), co odpowiada:

           26,4 do 32,4 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe,    3,36 do 4,08 mg ginkgolidów A, B i C,           3,12 do 3,84 mg bilobalidu.

Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton 65% (v/v).

 

-          Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna;

otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3000, tlenek żelaza żółty (E172), talk.

 

Jak wygląda Ginkofar Intense i co zawiera opakowanie

Ginkofar Intense są to tabletki powlekane, barwy beżowo-żółtej, podłużne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie.

 

Tabletki powlekane pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC-Aluminium, umieszczone wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowym pudełku.

 

Opakowanie zawiera 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 lub 120 (opakowanie zbiorcze zawierające 2 opakowania po 60 tabletek powlekanych) tabletek powlekanych.

 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

 

Informacje dotyczące przepisywania

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tel.: +48 61 66 51 500 fax: +48 61 66 51 505

[email protected]

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki:  

 

{Farmakod}

 

 

Właściwości produktu

Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Ginkofar Intense tabletki powlekane 120 mg 30 tabl. opinie

Brak opinii o tym produkcie.