Zamknij

Ginkofar tabletka powlekana 40 mg 60 tabl.

Biofarm Sp. z o.o.
Kod produktu: 29357
  • Ginkofar tabletka powlekana 40 mg 60 tabl.
  • Ginkofar tabletka powlekana 40 mg 60 tabl.

Właściwości produktu

Opis

<p>Ginkofar tabletka powlekana 40 mg 60 tabl.</p>

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ginkofar
40 mg, tabletki powlekane

Ginkgo bilobae folium extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

 Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Ginkofar

i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar
3. Jak stosować Ginkofar
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Ginkofar
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ginkofar

i w jakim celu się go stosuje

Lek Ginkofar zawiera wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia przepływ krwi w
mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek. Za substancje czynne
wyciągu uważa się glikozydy flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid.

Wskazania do stosowania
Ginkofar stosuje się:

 w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i
sprawności umysłowej związane z wiekiem),

 w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.
Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Jeśli po upływie 90 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem.

2Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar

Kiedy nie stosować leku Ginkofar
 jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ginkofar należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli u
pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) .

Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe (tzw. leki rozrzedzające krew),
powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku
Ginkofar.
Zaleca się przerwać stosowanie leku Ginkofar przynajmniej 3 – 4 dni przed planowanym zabiegiem
chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką, gdyż nie można wykluczyć pojawienia się
kolejnych napadów podczas przyjmowania leku Ginkofar.

W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów chorobowych podczas stosowania leku, należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież
Lek Ginkofar nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lek Ginkofar a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent regularnie stosuje
jakikolwiek z poniższych leków:
 przeciwzakrzepowe (fenprokumon, warfaryna)
 przeciwpłytkowe (klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki

przeciwzapalne)
Jednoczesne stosowanie wymienionych leków oraz leku Ginkofar może zwiększać ryzyko krwawień.

Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu następujących leków:
 efawirenz (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),
 nifedypina (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),
 talinolol (stosowany w leczeniu chorób serca i wysokiego ciśnienia krwi),
 dabigatran (stosowany w zapobieganiu powstawania zakrzepów).

Stosowanie leku Ginkofar z jedzeniem i piciem
Ginkofar stosuje się doustnie, po posiłku, popijając tabletkę płynem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Ginkofar jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży, ze względu na brak wystarczających
danych oraz ryzyko zwiększonej skłonności do krwawień.

Karmienie piersią
Ze względu na brak wystarczających danych, leku Ginkofar nie zaleca się stosować
w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń

mechanicznych.

Ginkofar zawiera laktozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3Jak stosować Ginkofar

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla osób dorosłych to:
3 razy na dobę po 2 tabletki.
Dawka dobowa: 6 tabletek

Czas stosowania
Leczenie powinno trwać przynajmniej 8 tygodni.
Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 3 miesiącach stosowania leku nie następuje poprawa,
należy zwrócić się do lekarza.

Po trzech miesiącach, należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Ginkofar nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ginkofar
W razie przyjęcia większej niż zalecona dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ginkofar
Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę, dalej przestrzegając sposobu dawkowania leku
Ginkofar.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ginkofar
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Ginkofar pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10):
 ból głowy.

Często (u 1 do 10 osób na 100):
 zawroty głowy,
 dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
 krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego

i naczyń mózgowych).
Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków rozrzedzających krew
(przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych, patrz punkt 2).

 reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny),
 alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
faks: +48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ginkofar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25

o
C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ginkofar
 Substancją czynną leku jest:

Ginkgo bilobae folium extractum siccum (35-67:1), ekstrahent – aceton 60% (v/v)
– wyciąg suchy z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba L., folium) 40 mg, w tym:
 wyciąg natywny: 90-100%, o składzie:

– 22-27% ginkgoflawonoglikozydów,
– 5-7% laktonów terpenowych (w tym 2,8-3,4% ginkgolidów A, B i C oraz 2,6-3,2%

bilobalidu),
– nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych;

 substancja pomocnicza: glukoza ciekła 0-10%.

 Pozostałe składniki to:
rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon, magnezu
stearynian, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna;
otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, tlenek żelaza
żółty (E172), talk.

Jak wygląda Ginkofar i co zawiera opakowanie
Ginkofar ma postać tabletek powlekanych, okrągłych, obustronnie wypukłych, gładkich, barwy
beżowo-żółtej, bez wykruszeń, z dopuszczalnymi miejscowymi przebarwieniami.

Tabletki powlekane pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC-Aluminium, umieszczone
w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 20, 60 lub 90 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
Tel. +48 61 66 51 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Właściwości produktu

Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Ginkofar tabletka powlekana 40 mg 60 tabl. opinie

Brak opinii o tym produkcie.