Halset tabletki do ssania 1,5 mg 24 tabl. (4 x 6)

  • Halset tabletki do ssania 1,5 mg 24 tabl. (4 x 6)
  • Biofarm Sp. z o.o.

Brak dostepności

Inne Halset

Kod produktu: 30469

Opis

Halset tabletki do ssania 1,5 mg 24 tabl. (4 x 6)

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
HALSET, 1,5 mg, tabletki do ssania

Cetylpyridinii chloridum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta
.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Halset i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Halset
3. Jak stosować lek Halset
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Halset
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Halset i w jakim celu się go stosuje
Lek Halset zawiera cetylopirydyniowy chlorek. Lek działa miejscowo odkażająco w zapaleniach jamy
ustnej i gardła. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz działa na
niektóre grzyby. Halset nie zawiera cukru.

Wskazania do stosowania
Lek Halset stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średnio ciężkich stanach zapalnych jamy
ustnej i gardła.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Halset
Kiedy nie stosować leku Halset

• jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

• jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję fruktozy (rzadko występująca choroba metaboliczna).

Nie stosować u dzieci z powodu niebezpieczeństwa przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Halset należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

• jeśli wystąpią objawy reakcji uczuleniowej, np. wysypka - należy skontaktować się
z lekarzem,

• w przypadku ciężkich zakażeń lub bólu gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami
głowy, nudnościami, wymiotami lub jeśli objawy nasilą się albo nie ustąpią po trzech dniach
należy zgłosić się do lekarza.

Halset a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które
wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Halset zawiera sorbitol.
Jedna tabletka do ssania zawiera 742,35 mg sorbitolu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku
(patrz punkt Kiedy nie stosować leku Halset). Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

3. Jak stosować lek Halset
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki Halset stosować doustnie.
Ssać powoli po jednej tabletce.

Zalecana dawka to:
Dorośli i młodzież: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (maksymalnie 8 tabletek na dobę).
Stosowanie u dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat:
 ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę).
Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Halset

Stosowanie większej liczby tabletek Halset niż zalecane może spowodować podrażnienie błony
śluzowej jamy ustnej, biegunkę (szczególnie u dzieci), nudności, wymioty.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Halset
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Halset
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują reakcje alergiczne (np. pokrzywka, wysypka), uczucie pieczenia w jamie ustnej,
nudności i przemijające zaburzenia smaku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Halset
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Halset

• Substancją czynną leku jest cetylopirydyniowy chlorek jednowodny. Jedna tabletka do ssania
zawiera 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku jednowodnego.

• Pozostałe składniki to: sorbitol, olejek miętowy, mentol, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Halset i co zawiera opakowanie
Tabletki do ssania.

Tabletki Halset są prostokątne, obustronnie płaskie, o gładkiej powierzchni, zaokrąglonych
narożnikach i krawędziach, białe, z połyskiem, o słodkim, miętowym smaku i mentolowym zapachu.

Wielkość opakowania: 6, 12, 18 lub 24 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
Polska
Tel. 061 66 51 500

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
Polska
Tel. 061 66 51 500

Data zatwierdzenia ulotki:

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię