Ibuprofen Teva tabletki powlekane 200 mg 10 tabl.

  • Ibuprofen Teva tabletki powlekane 200 mg 10 tabl.
  • Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Brak dostepności

Inne Ibuprofen

Kod produktu: 32197

Opis

<p>Ibuprofen Teva tabletki powlekane 200 mg 10 tabl.</p>

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ibuprofen Teva, 200 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

Do stosowania u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg (6 lat i starszych), młodzieży i dorosłych.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza
lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 3dni stosowania w leczeniu migrenowych bólów głowy lub gorączki a takżew
przypadku stosowania u dzieci i młodzieży, i po 4 dniach stosowania w w celu uśmierzenia bólu u
dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem .

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Ibuprofen Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Teva
3. Jak stosować lek Ibuprofen Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Teva
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibuprofen Teva i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen Teva to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy (niesteroidowy lek przeciwzapalny).

Wskazania do stosowania leku Ibuprofen Teva
Ibuprofen Teva zalecany jest u dzieci o masie ciała od 20 kg (6 lat i starszych), młodzieży i dorosłych w
krótkotrwałym leczeniu objawów:

• bólów łagodnych do umiarkowanych takich jak ból głowy, zęba, bóle menstruacyjne;

• ostrych migrenowych bólów głowy z aurą lub bez aury;

• gorączki

1

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Teva

Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Teva
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

• gdy u pacjenta występowały duszność, astma, katar, obrzęk lub pokrzywka po
zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ);

• występowały przypadku niesprecyzowanego zaburzenia tworzenia krwi;

• jeśli u pacjenta występują bądź występowały nawracające wrzody przewodu
pokarmowego/krwawienia (co najmniej 2 różne epizody rozpoznanych owrzodzeń
lub krwawień);

• gdy u pacjenta występowały w przeszłości krwawienia w obrębie przewodu
pokarmowego bądź perforacja wrzodów w związku z leczeniem NLPZ;

• krwawienia z naczyń mózgowych lub innego czynnego krwawienia

• gdy u pacjenta występowały ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

• gdy u pacjenta występowała ciężka niewydolność serca;

• w przypadku silnego odwodnienia (spowodowanego wymiotami, biegunką lub
niedostateczną podażą płynów);

• w ostatnim trymestrze ciąży;

• oraz u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg lub w wieku poniżej 6 lat, ponieważ dawka
leku jest nieodpowiednia ze względu na większą zawartość substancji czynnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprofen Teva należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

Możliwe jest zmniejszenie nasilenia działań niepożądanych leku dzięki zastosowaniu najmniejszej dawki leku
przez najkrótszy okres niezbędny do kontroli objawów.

Bezpieczeństwo dotyczące przewodu pokarmowego
Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leku Ibuprofen Teva z innymi niesteroidowymi lekami

2

przeciwzapalnymi, w tym tak zwanymi inhibitorami COX-2 (inhibitorami cyklooksygenazy-2).

Pacjenci w podeszłym wieku:
Działania niepożądane po zastosowaniu leków z grupy NLPZ, w szczególności krwawienia oraz perforacje w
obrębie przewodu pokarmowego, występują częściej w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. Takie
działania mogą zagrażać życiu pacjenta. Z tego względu, zaleca się szczególnie dokładną obserwację takich
pacjentów.

Krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego, wrzody oraz perforacje:
W trakcie leczenia wszystkimi lekami z grupy NLPZ zaobserwowano krwawienia w przewodzie
pokarmowym, wrzody oraz perforacje, również z następstwami śmiertelnymi. Incydenty te wystąpiły z lub
bez wcześniejszych objawów ostrzegawczych bądź ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych zgłaszanych w
wywiadzie chorobowym zbieranym w dowolnym czasie w trakcie leczenia.
Ryzyko wystąpienia krwawienia w przewodzie pokarmowym, wrzodów oraz perforacji zwiększa się wraz z
większą dawką leków z grupy NLPZ u pacjentów, u których występowały wcześniej wrzody z powikłaniami
w postaci krwawienia oraz perforacji (patrz punkt 2 Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Teva”), jak również
u pacjentów w podeszłym wieku. Tacy pacjenci powinni rozpocząć leczenie od najmniejszej skutecznej
dawki.

U tych pacjentów oraz u pacjentów, którzy wymagają jednoczesnego leczenia z zastosowaniem małych
dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków mogących zwiększyć ryzyko dolegliwości obrębie
przewodu pokarmowego, należy uwzględnić możliwość leczenia skojarzonego z zastosowaniem leków
oszczędzających błonę śluzową żołądka (np.: mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).

W przypadku wcześniejszego występowania działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego, w
szczególności u osób w podeszłym wieku, należy zgłaszać wszelkie niepokojące objawy w obrębie jamy
brzusznej (w szczególności krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego), zwłaszcza w początkowej fazie
leczenia.

Z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia wrzodów lub krwawień w obrębie przewodu pokarmowego
podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidów, leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna,
selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (stosowanych między innymi w leczeniu
depresji), leków zapobiegających zlepianiu się płytek krwi takich jak kwas acetylosalicylowy, należy
zachować ostrożność (patrz punkt 2).

Leczenie z zastosowaniem leku Ibuprofen Teva należy przerwać natychmiast w razie wystąpienia krwawienia
w obrębie przewodu pokarmowego lub wrzodów.

NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowały choroby żołądka i jelit (wrzodziejące
zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), ponieważ stan pacjentów może ulec pogorszeniu (patrz punkt 4.)

3

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe
Leki takie jak Ibuprofen Teva mogą mieć związek z nieznacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia ataku
serca („zawału mięśnia sercowego”) lub udaru. Ryzyko jest większe podczas stosowania zwiększonej dawki
leku oraz w przypadku długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani okresu leczenia (3
dni w przypadku migrenowych bólów głowy lub gorączki a także u dzieci i młodzieży i 4 dni w leczeniu bólu
u dorosłych)!

Jeżeli pacjent pacjent ma problemy z sercem bądź przeszedł udar lub uważa, że może należeć do grupy
ryzyka wystąpienia takich chorób (np.: w przypadku, gdy pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę lub
wysokie stężenie cholesterolu we krwi lub jest pali tytoń), należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty w celu
konsultacji dotyczącej leczenia.

Reakcje skórne
W trakcie leczenia z zastosowaniem NLPZ bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne, niektóre z
następstwami śmiertelnymi, którym towarzyszyło zaczerwienienie i obecność pęcherzy (złuszczające
zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella;
patrz punkt 4). Najwyższe ryzyko wystąpienia takich reakcji może zachodzić w początkowej fazie leczenia
ponieważ, że reakcje te w większości wypadków występowały w czasie pierwszego miesiąca leczenia. W
przypadku wystąpienia pierwszych oznak wysypki, uszkodzeń błony śluzowej bądź innych oznak reakcji
nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Teva oraz niezwłocznie skonsultować się z
lekarzem.

Należy unikać stosowania leku Ibuprofen Teva w trakcie infekcji ospy wietrznej.

Inne informacje

Lek Ibuprofen Teva należy stosować jedynie po przeprowadzeniu ścisłej oceny ryzyka do korzyści:

• w przypadku niektórych wrodzonych zaburzeń dotyczących tworzenia się składników
krwi (np.: ostra porfiria przerywana);

• w przypadku niektórych chorób układu odpornościowego (układowego tocznia
rumieniowatego oraz mieszanych chorób tkanki łącznej).

Szczególnie uważna obserwacja wymagana jest:

• w przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby;

• odwodnienia;

• bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych;

• w przypadku alergii (np.: reakcji skórnych w wyniku stosowania innych leków,
astmy, gorączki siennej), przewlekłych obrzęków błony śluzowej nosa lub
przewlekłych chorób układu oddechowego powodujących zwężenie dróg
oddechowych.

4

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny). Leczenie należy
przerwać w przypadku wystąpienia pierwszych objawów ostrej reakcji nadwrażliwości po zażyciu leku
Ibuprofen Teva. W zależności od objawów, wymagana procedura medyczna musi zostać przeprowadzona
przez wyszkolony personel.

Ibuprofen, substancja aktywna leku Ibuprofen Teva, może tymczasowo hamować czynność płytek krwi
(agregację trombocytów). Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi powinni z tego względu podlegać
dokładnej obserwacji.

W przypadku dłuższego leczenia z zastosowaniem leku Ibuprofen Teva niezbędna jest regularna kontrola
czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

W przypadku stosowania leku przed zabiegami chirurgicznymi, należy powiadomić lub skonsultować się z
lekarzem bądź stomatologiem.
Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w bólach głowy może wywołać ich nasilenie. W przypadku
wystąpienia takiej sytuacji lub podejrzenia jej wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem w celu
ewentualnego przerwania terapii. Nadużywanie stosowania leków przeciwbólowych należy podejrzewać u
pacjentów, u których ból głowy występuje często lub codziennie pomimo (lub z powodu) regularnego
stosowania leków przeciw bólowi głowy.

Ogólnie, zwyczajowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, w szczególności w przypadku połączenia kilku
substancji czynnych takich leków, może doprowadzić do stałego uszkodzenia nerek z ryzkiem niewydolności
nerek (nefropatii analgetycznej).

NLPZ, takie jak ibuprofen mogą maskować objawy zakażenia i gorączki.

Ibuprofen Teva należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które mogą
powodować zaburzenia płodności u kobiet. Takie działanie jest przemijające po zakończeniu terapii.

Dzieci i młodzież
W przypadku odwodnienia u dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek

Inne leki i Ibuprofen Teva

5

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także
o lekach, które pacjent planuje stosować.

Czego należy unikać podczas stosowania tego leku?

Leki o działaniu przeciwzakrzepowym (przeciw krzepnięciu) (np.: kwas acetylosalicylowy/aspiryna,
warfaryna, tyklopidyna), leki przeciw wysokiemu ciśnieniu krwi (inhibitory ACE, np.: kaptopryl, leki
blokujące receptory beta, antagoniści angiotensyny II) oraz inne leki mogą utrudniać leczenie z
zastosowaniem ibuprofenu bądź ich działanie może zostać zmniejszone na skutek takiego leczenia. Z tego
względu, przed stosowaniem ibuprofenu równocześnie z innymi lekami należy zawsze skonsultować się z
lekarzem.

Jednoczesne stosowanie leku Ibuprofen Teva oraz digoksyny (leku wzmacniającego serce), fenytoiny, (leku
stosowanego w leczeniu padaczki) lub litu (leku stosowanego w leczeniu chorób psychicznych) może
zwiększyć stężenie tych leków we krwi. Kontrola stężenia litu, digoksyny oraz fenytoiny w surowicy nie jest
konieczna w przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami (maksymalnie przez 3 dni u dzieci i
młodzieży i 4 dni u dorosłych).

Ibuprofen Teva może zmniejszać skuteczność leków moczopędnych oraz leków obniżających ciśnienie krwi
(leków moczopędnych i leków przeciwnadciśnieniowych).

Ibuprofen Teva może zmniejszać skuteczność inhibitorów ACE (leków stosowanych w leczeniu
niewydolności serca oraz nadciśnienia). Ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek może zostać
zwiększone w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków. U pacjentów z zaburzeniami czynności
nerek, jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, leków beta-adrenolitycznych (leków stosowanych w
chorobach serca), antagonistów angiotensyny II z lekiem Ibuprofen Teva, może prowadzić do dalszego
pogarszania się czynności nerek, z możliwością wystąpienia ostrej niewydolności nerek.

Jednoczesne przyjmowanie leku Ibuprofen Teva z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (niektóre
leki moczopędne) może doprowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi.

Jednoczesne przyjmowanie leku z innymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi z grupy NLPZ lub
glikokortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia wrzodów przewodu pokarmowego lub krwawień.

Leki przeciwpłytkowe oraz niektóre leki przeciwdepresyjne (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny) mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego.

6

Przyjmowanie leku Ibuprofen Teva w ciągu 24 godzin przed lub po przyjęciu metotreksatu może powodować
zwiększenie jego stężenia i nasilenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Ryzyko uszkodzenia nerek w wyniku przyjęcia cyklosporyny (leku stosowanego w celu zapobiegania
odrzuceniu przeszczepu, jak również w leczeniu reumatycznym) zwiększa się na skutek przyjmowania
niektórych NLPZ. Takiego działania nie można również wykluczyć w przypadku połączenia cyklosporyny z
ibuprofenem.

Leki zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) mogą opóźnić
wydalanie ibuprofenu. W konsekwencji, może wystąpić nagromadzenie leku Ibuprofen Teva w organizmie
oraz nasilenie działań niepożądanych.

Leki z grupy NLPZ mogą nasilić działanie leków hamujących krzepliwość krwi takich jak warfaryna. W
trakcie leczenia zaleca się kontrolę krzepliwości krwi.

W badaniach klinicznych zaobserwowano interakcje pomiędzy lekami z grupy NLPZ a sulfonylomocznikiem
(lekiem stosowanym do zmniejszenia stężenia cukru we krwi). Pomimo, że dotychczas nie potwierdzono
interakcji pomiędzy ibuprofenem a sulfonylomocznikiem, w przypadku jednoczesnego przyjmowania takich
substancji jako środek ostrożności zaleca się kontrolę stężenia cukru we krwi.

Takrolimus: ryzyko uszkodzenia nerek zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania obydwu leków.

Zydowudyna: istnieją dowody na występowanie zwiększonego ryzyka wylewu krwi do stawów oraz
krwiaków w przypadku pacjentów HIV-pozytywnych („chorych na hemofilię”), którzy przyjmują
jednocześnie zydowudynę oraz ibuprofen.

Antybiotyki z grupy chinolonów: u pacjentów stosujących jednocześnie NLPZ i chinoliny może wystąpić
zwiększone ryzyko drgawek rozwijających się.

7

Inhibitory CYP2C9: jednoczesne stosowanie ibuprofenu z inhibitorami CYP2C9 może zwiększyć
narażenie na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniach z zastosowaniem worykonazolu i flukonazolu
(inhibitory CYP2C9) wykazano o 80 do 100% większe narażenie na S(+)-ibuprofen, Należy rozważyć
zmniejszenie dawki ibuprofenu w trakcie jednoczesnego stosowania z inhibitorami CYP2C9, w
szczególności podczas stosowania dużych dawek ibuprofenu z worykonazolem i flukonazolem.

Ibuprofen Teva z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Ibuprofen Teva nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje
ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża
W przypadku, gdy pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia lekiem Ibuprofen Teva, należy poinformować
o tym lekarza. Nie wolno stosować tego leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Należy unikać stosowania
tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią
Jedynie niewielka ilość ibuprofenu oraz jego metabolitów przechodzi do mleka matki. Lek ten może być
stosowany w trakcie karmienia piersią, jeśli stosowany jest w zalecanej dawce i przez krótki okres czasu

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie przyjmowania większych dawek leku Ibuprofen Teva mogą wystąpić działania niepożądane
dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zmęczenie oraz zawroty głowy, w pojedynczych
przypadkach wystąpić zaburzenia zdolności reagowania i aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz
obsługiwania
maszyn. Takie skutki są bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania leku z alkoholem. Po spożyciu
alkoholu pacjent nie będzie w stanie reagować wystarczająco szybko i poprawnie na niespodziewane i nagłe
zdarzenia. W takim przypadku nie prowadzić żadnych pojazdów! Nie używać narzędzi ani obsługiwać
urządzeń! Nie pracować bez bezpiecznego obuwia!

8

3. Jak stosować lek Ibuprofen Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to:

Masa ciała (wiek) Dawka jednorazowa Maksymalna dawka dobowa
20 kg do 29 kg
(dzieci: 6 do 9 lat)

200 mg ibuprofenu
(jedna tabletka powlekana o mocy
200 mg

600 mg ibuprofenu
(trzy tabletki powlekane o mocy
200 mg

30 kg do 39 kg
(dzieci: 10 do 11 lat)

200 mg ibuprofenu
(jedna tabletka powlekana o
mocy 200 mg

800 mg ibuprofenu
(cztery tabletki powlekane o
mocy 200 mg

≥ 40 kg
(młodzież od 12 lat oraz
dorośli)

200 - 400 mg ibuprofenu
(jedna lub dwie tabletki
powlekane o mocy 200 mg

1200 mg ibuprofenu
(sześć tabletek powlekanych
o mocy 200 mg

U dzieci i młodzieży lek Ibuprofen Teva jest dawkowany w zależności od masy ciała i wieku. Zazwyczaj,
jako pojedynczą dawkę stosuje się 7 do 10 mg/kg mc. do maksymalnej, całkowitej dawki dobowej 30 mg/kg
mc.

Przerwy w dawkowaniu uzależnione są od objawów i maksymalnej, całkowitej dawki dobowej.
Należy zachować co najmniej 6-godzinną przerwę pomiędzy dawkami.
Nie przekraczać zalecanej dawki.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku:
Nie ma konieczności specjalnego dostosowywania dawki. Z uwagi na profil bezpieczeństwa leku (patrz punkt
2), należy szczególnie monitorować osoby w podeszłym wieku.

Sposób stosowania leku
Do stosowania doustnego.
Lek Ibuprofen Teva należy przyjmować w całości z dużą ilością płynu (np.: szklanką wody). Tabletki
powlekane można przyjmować niezależnie od posiłku.

9

W przypadku pacjentów, u których występuje nadwrażliwość żołądka zalecane jest stosowanie leku Ibuprofen
Teva podczas posiłków.

Czas trwania terapii

Do stosowania krótkotrwałego.
W przypadku konieczności stosowania leku Ibuprofen Teva przez osoby dorosłe dłużej niż 3 dni w leczeniu
migrenowych bólów głowy lub gorączki lub dłużej niż 4 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia
objawów, należy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku konieczności stosowania tego produktu u dzieci i młodzieży dłużej niż 3 dni lub w przypadku
nasilenia objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ibuprofen Teva jest za mocne lub za słabe należy skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Teva
Lek Ibuprofen Teva należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacjami dotyczącymi
dawkowania zawartymi w ulotce. W przypadku, gdy pacjent nie odczuwa wystarczającego złagodzenia
objawów, nie należy zwiększać dawki leku samodzielnie lecz skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania leku: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu
nerwowego (bóle i zawroty głowy, senność, brak świadomości, a w przypadku dzieci również drgawki), ból
żołądka, nudności i wymioty. Ponadto możliwe jest wystąpienia krwawienia do przewodu pokarmowego oraz
zaburzenia czynności wątroby i nerek, jak również spadek ciśnienia krwi, obniżona czynność oddechowa
(zaburzenia oddechowe), zsinienie i zaczerwienienie skóry i błony śluzowej (sinica).

Nie istnieje specyficzna odtrutka (antidotum).

W przypadku podejrzenia przedawkowania leku Ibuprofen Teva, należy skontaktować się z lekarzem, który
zadecyduje o dalszym postępowaniu.

W przypadku dalszych wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
10

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższy wykaz działań niepożądanych obejmuje wszelkie działania zaobserwowane podczas leczenia z
zastosowaniem ibuprofenu, włączając działania niepożądane występujące u pacjentów z chorobami
reumatycznymi poddawanych długotrwałemu leczeniu z zastosowaniem dużych dawek leku. Częstość
występowania działań niepożądanych uznana za rzadką odnosi się do krótkotrwałego stosowania
maksymalnej dawki do 1200 mg ibuprofenu stosowanego doustnie (równe 6 tabletkom powlekanym leku
Ibuprofen Teva, 200 mg) oraz maksymalnej dawki 1800 mg w postaci czopków.

Poniższe działania niepożądane są w głównej mierze zależne od dawki i różnią się w zależności od pacjenta.

Najczęstsze działania niepożądane obserwowano w obrębie przewodu pokarmowego. Wrzody przewodu
pokarmowego, perforacja lub krwawienie do przewodu pokarmowego, czasami ze skutkami śmiertelnymi,
mogą wystąpić szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku . Po zastosowaniu leku obserwowano nudności,
wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, dolegliwości bólowe w obrębie żołądka, smolisty stolec,
krew w wymiocinach, wrzodziejące zapalenie żołądka, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby
Leśniowskiego-Crohna. Z mniejszą częstością obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka (patrz punkt
2). Ryzyko wystąpienia krwawienia do przewodu pokarmowego zależy od zakresu dawki i czasu stosowania.

Leki takie jak Ibuprofen Teva mogą mieć związek z nieznacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału
serca („zawału mięśnia sercowego”) lub udaru.

NALEŻY ZAPRZESTAĆ stosowania tego leku i zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej w
przypadku wystąpienia:

• Objawów krwawienia z jelit, takich jak: silny ból brzucha, czarne smoliste stolce,
krwawe wymioty lub ciemne cząstki o wyglądzie fusów.

• Objawów bardzo rzadko występujących, ale poważnych, dotyczących reakcji
alergicznych
, takich jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu,
przyspieszenie akcji serca, spadek ciśnienia krwi, prowadzących do wstrząsu. Powyższe
objawy mogą wystąpić również podczas pierwszego zastosowania leku.

• Ciężkie reakcje skórne, takie jak: wysypka na całym ciele, złuszczanie naskórka,
powstawanie pęcherzy i złuszczanie się skóry.

Należy powiadomić lekarza w przypadku, gdy poniższe działania niepożądane ulegną pogorszeniu lub
w przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych.

11

Często ( występują u 1 na 10 pacjentów)

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak zgaga, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty,
wzdęcia, biegunka, zaparcia i niewielkie krwawienia do przewodu pokarmowego, w wyjątkowych
przypadkach mogące prowadzić do anemii.

Niezbyt często (występują u 1 na 100 osób)

• Reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, jak również napad astmy
(prawdopodobnie ze spadkiem ciśnienia krwi).

• Zaburzenia widzenia. W tym przypadku należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem i przerwać stosowanie tego leku.

• Wrzody przewodu pokarmowego, możliwie z krwawieniem i perforacją, zapaleniem
błony śluzowej jamy ustnej z tworzeniem się wrzodów (wrzodziejące zapalenie jamy
ustnej), zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-
Crohna. Zapalenie błony śluzowej żołądka.

• Zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego takie jak bóle głowy, zawroty,
bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie.

• Różne wysypki skórne.

Rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów)

• Dzwonienie w uszach (szumy uszne).

• Uszkodzenia tkanek nerek (martwica brodawek), szczególnie w terapii
długoterminowej; zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko (występują u 1 na 10 000 pacjentów)

• Zaburzenia w tworzeniu krwi. Pierwsze oznaki mogą obejmować: gorączkę, ból
gardła, rany powierzchowne w obrębie jamy ustnej, objawy przypominające grypę,
zwiększone zmęczenie, krwawienie z nosa oraz krwawienie skórne. W takich
przypadkach należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Ibuprofen Teva oraz

12

skontaktować się z lekarzem. Nie należy samemu leczyć takich objawów za pomocą
leków przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych.

• Ostre ogólne reakcje nadwrażliwości.

• Zwiększona retencja płynów w tkankach (obrzęki), szczególnie u pacjentów z
wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzoną czynnością nerek; zespół nerczycowy (obrzęk i
ostry białkomocz); zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), któremu może
towarzyszyć ostre zaburzenie czynności nerek. W przypadku wystąpienia jednego z
powyższych objawów lub w przypadku ogólnego złego samopoczucia należy przerwać
stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą to być objawy
uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek.

• Opisywano nasilenie stanów zapalnych wywołanych przez zakażenie (martwicze
zapalenie powięzi) powiązane ze stosowanie leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeśli
podczas stosowania tego leku wystąpią lub ulegną pogorszeniu objawy zakażenia (tj.
zaczerwienienie, obrzęk, podwyższenie temperatury ciała, ból, gorączka), należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zdecyduje o zastosowaniu leków
przeciw zakażeniu/antybiotyku.

• Po zastosowaniu ibuprofenu zaobserwowano objawy zapalenia opon mózgowych,
takie jak ból głowy, nudności, wymioty, gorączkę, uczucie drętwienia karku lub
zaburzenia świadomości. Zwiększone ryzyko zdaje się istnieć w przypadku pacjentów, u
których występują pewne choroby zainicjowane w układzie odpornościowym
(układowego tocznia rumieniowatego oraz choroby mieszanej tkanki łącznej). Należy
skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia powyższych objawów.

• Reakcje psychotyczne, depresja.

• Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca.

• Zwiększone ciśnienie krwi (hipertonia tętnicza).

• Zapalenie przełyku i trzustki.
• Tworzenie się przeponopodobnych zwężeń w obrębie jelita cienkiego i grubego (zwężenia jelit).

• Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podcas
długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby. W przypadku
długotrwałego podawania leku, należy regularnie kontrolować czynność wątroby.

• Ostre reakcje skórne, takie jak wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami (np.: zespół Stevensa-
Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), utrata włosów (łysienie).

W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić ostre zakażenia skórne oraz powikłania w obrębie
tkanki miękkiej podczas ospy wietrznej (zakażenia ospą wietrzną).

Zgłaszanie działań niepożądanych.

13

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów LeczniczychWyrobów Medycznych i Produktów
Biobójcz ych,
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibuprofen Teva

- Substancją czynną leku jest ibuprofen (ibuprofen DL-lizyny).
Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu, co odpowiada 342 mg ibuprofenu z lizyną.

- Pozostałe składniki to:
Rdzeń
Celuloza mikrokrystaliczna
Kroskarmeloza sodowa
Krzemionka koloidalna bezwodna
Talk

14

Magnezu stearynian

Otoczka
Hypromeloza 6 mPa
Makrogol 6000
Glicerol 85 %

Jak wygląda lek Ibuprofen Teva i co zawiera opakowanie:
Ibuprofen Teva, 200 mg, tabletki powlekane ma postać białych lub prawie białych, owalnych tabletek
powlekanych.

Tabletki powlekane pakowane są w blistry z PVC/PE/PVDC/Aluminium.
Blistry leku Ibuprofen Teva, 200 mg, tabletki powlekane zawierają 10, 20, 50 i 60 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca
Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A.
Av. das Indústrias – Alto de Colaride/Agualva
2735-213 Cacém, Portugalia

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3 - 89143 Blaubeuren
Niemcy

Importer
Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A.
Av. das Indústrias – Alto de Colaride/Agualva
2735-213 Cacém, Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy Irfen 200 mg Filmtabletten
Polska Ibuprofen Teva

15

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015

16

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię