NeisVac-C zawiesina do wstrzykiwan 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igly

  • NeisVac-C zawiesina do wstrzykiwan 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igly
  • Pfizer Europe MA EEIG

Brak dostepności

Inne

Kod produktu: 45686

NeisVac-C zawiesina do wstrzykiwan 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igly opis

NeisVac-C zawiesina do wstrzykiwan 10 mcg polisacharydu (O-deacetylowanego) Neisseria meningitidis grupy C (szczep C11) skoniugowany z 10-20 mcg toksoidu tezcowego adsorbowany na wodorotlenku glinu 0,5 mg Al+3/0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igly

NeisVac-C zawiesina do wstrzykiwan 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igly ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika 

 

NeisVac-C, 0,5 ml, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka meningokokowa polisacharydowa grupy C skoniugowana, adsorbowana

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

        Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

        W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

        Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.  

        Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

 

Spis treści ulotki

1.         Co to jest szczepionka NeisVac-C i w jakim celu się ją stosuje

2.         Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki NeisVac-C 

3.         Jak stosować szczepionkę NeisVac-C 

4.         Możliwe działania niepożądane

5.         Jak przechowywać szczepionkę NeisVac-C 

6.         Zawartość opakowania i inne informacje 

 

 

1.       Co to jest szczepionka NeisVac-C i w jakim celu się ją stosuje

 

NeisVac-C należy do grupy leków zwanych szczepionkami, które stosuje się w celu zapobiegania chorobom zakaźnym. Szczepionka NeisVac-C jest stosowana do zapobiegania chorobom wywołanym przez bakterie zwane Neisseria meningitidis grupy C. Szczepionka powoduje wytwarzanie przez organizm własnych mechanizmów obronnych (przeciwciał) przeciw tym bakteriom grupy C.

 

Bakterie Neisseria meningitidis grupy C mogą wywołać poważne choroby zakaźne, takie jak zapalenie opon mózgowych i sepsę (zakażenie krwi). Te zakażenia mogą być groźne dla życia.

 

Szczepionka ta chroni wyłącznie przed chorobami wywołanymi przez meningokoki grupy C. Nie zapewnia ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez inne grupy meningokoków lub przez inne drobnoustroje powodujące zapalenie opon mózgowych i zakażenie krwi. Tak jak w przypadku innych szczepionek, NeisVac-C może nie zapewnić całkowitej ochrony przed infekcją wywołaną przez meningokoki grupy C u wszystkich szczepionych osób.

 

 

2.       Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki NeisVac-C 

 

Kiedy nie stosować szczepionki NeisVac-C 

 

       Jeśli u osoby szczepionej kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na poprzednią dawkę tej szczepionki lub na jakikolwiek składnik szczepionki, w tym na toksoid tężcowy (wymieniony w punkcie 6). Objawy reakcji alergicznej obejmują wysypkę skórną, obrzęk twarzy i gardła, trudności w oddychaniu, siność języka lub warg, obniżenie ciśnienia krwi i zapaść.

       Jeśli u osoby szczepionej kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na inną szczepionkę przeciw zakażeniom wywołanym przez meningokoki grupy C.

 

Może istnieć konieczność przełożenia podania szczepionki NeisVac-C, jeśli pacjent znajduje się w ostrej fazie choroby przebiegającej z gorączką lub bez gorączki. W takim przypadku lekarz lub pielęgniarka może zalecić odłożenie szczepienia do czasu poprawy stanu zdrowia pacjenta.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania NeisVac-C należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

 

Należy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę NeisVac-C: 

 

       Jeśli pacjent ma hemofilię, stosuje leki rozrzedzające krew lub cierpi na inną chorobę, która powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi.

       Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę autoimmunologiczną lub, gdy z jakiegoś powodu ma osłabiony układ immunologiczny. Na przykład:

-  jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia wytwarzania przeciwciał,

-  jeśli pacjent przyjmuje leki, które zmniejszają odporność na zakażenia (np. leki przeciwnowotworowe lub wysokie dawki kortykosteroidów).

       Jeśli pacjent ma usuniętą śledzionę lub stwierdzono zaburzenia w jej funkcjonowaniu.

       Jeśli pacjent cierpi na chorobę nerek, w której pojawiają się duże ilości białka w moczu (zwaną zespołem nerczycowym). 

Istnieją dane mówiące, że ten stan może nawrócić po szczepieniu. Lekarz lub pielęgniarka stwierdzi, czy pacjent w takim przypadku może otrzymać szczepionkę NeisVac-C. Opinia lekarza zależeć będzie od rodzaju choroby nerek, na którą cierpi pacjent.

       Jeśli pacjent ma ponad 65 lat.

 

W takich przypadkach, przed przyjęciem szczepionki należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, ponieważ może być ona nieodpowiednia dla szczepionej osoby. W niektórych przypadkach podanie szczepionki będzie możliwe, ale może ona nie zapewnić bardzo wysokiej ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez meningokoki grupy C.

 

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 miligramy) na dawkę, tj. jest zasadniczo „wolny od sodu”.

 

NeisVac-C a inne leki

 

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych/ stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować/ stosować.

 

Lekarz lub pielęgniarka zdecyduje, czy istnieje potrzeba zastosowania NeisVac-C równocześnie z innymi szczepionkami podawanymi we wstrzyknięciu.

 

Szczepionka NeisVac-C może być podana równocześnie, ale w osobnych wstrzyknięciach w inne miejsca, ze szczepionkami chroniącymi przed

       polio (chorobą Heinego-Medina);

       odrą, świnką i różyczką (MMR);

       błonicą, tężcem i krztuścem (kokluszem);

       zakażeniami wywołanymi przez Haemophilus influenzae (Hib);

       zakażeniami pneumokokami.

 

Szczepionka NeisVac-C może być podawana niemowlętom równocześnie z określonymi rodzajami szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Lekarz lub pielęgniarka zdecyduje, czy jest to konieczne i które szczepionki są odpowiednie.

 

NeisVac-C może jednocześnie być podawany również z doustnymi szczepionkami przeciw zakażeniom rotawirusom.

 

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki przed zastosowaniem tej szczepionki.

 

Lekarz lub pielęgniarka może mimo to podać szczepionkę NeisVac-C, jeśli istnieje duże ryzyko zakażenia.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 

Jest mało prawdopodobne, żeby szczepionka wpływała na zdolności do prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

 

 

3.       Jak stosować szczepionkę NeisVac-C 

 

Jedna dawka szczepionki NeisVac-C ma objętość 0,5 ml (pół mililitra – bardzo mała ilość płynu).

 

Szczepionkę NeisVac-C podaje się domięśniowo. Zazwyczaj wstrzyknięcie wykonuje się w udo u niemowląt i w ramię u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Szczepionki nie wolno podawać podskórnie ani dożylnie. Lekarz lub pielęgniarka zadba o to, aby prawidłowo podać szczepionkę.

 

Niemowlętom w wieku od ukończenia 2. miesiąca życia do ukończenia 4. miesiąca życia należy podać dwie dawki szczepionki NeisVac-C z przerwą co najmniej dwóch miesięcy. Niemowlętom po ukończeniu 4. miesiąca życia, starszym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym należy podać jedną dawkę.

 

Po ukończeniu szczepienia podstawowego u niemowląt w wieku po ukończeniu 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia, dawkę przypominjącą należy podać w wieku około 12-13 miesięcy w odstępie co najmniej 6 miesięcy od ostatniego szczepienia NeisVac-C. Nie określono jak dotąd, czy istnieje potrzeba podawania dawek przypominających u osób w wieku 12. miesięcy i starszych w chwili podania pierwszej dawki.

 

Szczepionki NeisVac-C nie wolno mieszać z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. Jeśli jednocześnie podawana jest więcej niż jedna szczepionka, wstrzyknięcia należy wykonywać w różne miejsca.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki NeisVac-C 

 

Brak jest doświadczeń z przedawkowaniem szczepionki NeisVac-C. Przedawkowanie szczepionki jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ występuje ona w jednodawkowej ampułko-strzykawce i jest podawana przez lekarza lub pielęgniarkę.

 

Pominięcie dawki szczepionki NeisVac-C lub przerwanie cyklu szczepienia

 

Lekarz lub pielęgniarka poinformuje pacjenta o schemacie szczepienia. Pominięcie zaleconej dawki lub przerwanie cyklu szczepienia może spowodować uzyskanie niepełnej ochrony.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 

 

4.       Możliwe działania niepożądane 

 

Jak każdy lek, szczepionka NeisVac-C może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

 

Jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciu mogą wystąpić reakcje alergiczne. Pomimo że są one bardzo rzadkie, mogą być poważne. Z tego powodu osoby poddane szczepieniu powinny pozostawać pod obserwacją przez odpowiednio długi czas po szczepieniu oraz powinny mieć zapewniony dostęp i możliwość natychmiastowego zastosowania odpowiednich środków i sprzętu medycznego. 

 

Do objawów poważnych reakcji alergicznych należą: 

       obrzęk warg, jamy ustnej i gardła, co może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu;

       wysypka i obrzęk rąk, stóp i łokci;

       utrata świadomości spowodowana spadkiem ciśnienia krwi.

 

Te objawy zwykle rozwijają się bezpośrednio po wstrzyknięciu, kiedy dotknięta nimi osoba jest nadal w szpitalu lub przychodni. W razie wystąpienia tych objawów po opuszczeniu miejsca, gdzie podano szczepionkę, należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

 

Zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych:

 

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

     W każdym wieku:

-  Zaczerwienienie, obrzęk, wrażliwość na dotyk i ból w miejscu wstrzyknięcia

     U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących:

-  Gorączka, rozdrażnienie, senność, ospałość, płacz, wymioty, zmniejszenie apetytu, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

     U dzieci i dorosłych:

-  Ból głowy  

 

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób)

     U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących oraz dzieci:

-  Ból gardła, katar, kaszel, biegunka, wysypka

     U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących:

-  Zaburzenia snu, rozdrażnienie, nadmierne pocenie się

     U dzieci i dorosłych:

-  Gorączka, nudności, wymioty

     U dzieci:

-  Zmęczenie, senność, ospałość, zawroty głowy, nudności, ból brzucha, ból ramion lub nóg, swędzenie, fioletowe plamy pod skórą, wysypka 

 

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób)

     U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących i dzieci:

-  Miejscowe opuchnięcie, nagłe zaczerwienienie, dreszcze

     U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących:

-  Ból brzucha, niestrawność, nudności, ból ramion lub nóg, zaczerwienienie skóry

     U dzieci i dorosłych:

-  Powiększenie węzłów chłonnych

     U dzieci:

-  Rozdrażnianie, osłabienie, sztywność mięśni i stawów, ból karku, ból mięśni i stawów, ból pleców, reakcje alergiczne (w tym trudności w oddychaniu), nieprawidłowe lub zmniejszone czucie, omdlenie, płacz, napad drgawkowy, zmniejszenie apetytu, opuchnięcie powiek, uczucie zatkanego nosa, wysypka, nadmierne pocenie się

     U dorosłych:

-  Objawy grypopodobne

 

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób)

     U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących:

- Reakcje alergiczne (w tym trudności w oddychaniu), opuchnięcie powiek, zasłabnięcie, zapalenie skóry, fioletowe plamy pod skórą, sztywność mięśni i stawów  

     U dzieci:

-       Objawy grypopodobne

 

Opisywano ponadto występowanie następujących działań niepożądanych:

-       Utrata napięcia mięśniowego lub zwiotczenie mięśni u niemowląt.

-       Podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych.

-       Napady drgawkowe.

-       Czerwone lub fioletowe plamy wyglądające jak sińce lub wybroczyny pod skórą.

-       Wysypki skórne pokrywające większość ciała, prowadzące do powstawania pęcherzy i łuszczenia się skóry. Wysypka może obejmować także wnętrze jamy ustnej i spojówki oczu.

-       Ciężkie reakcje alergiczne.

-       Opuchnięcie warg, jamy ustnej i gardła, co może powodować trudności w oddychaniu.

 

Jeśli wcześniej zdiagnozowano u pacjenta zespół nerczycowy, może istnieć zwiększone ryzyko, że ten stan wystąpi ponownie w ciągu kilku miesięcy po szczepieniu. Zespół nerczycowy to choroba nerek, która może spowodować obrzęki, szczególnie twarzy lub wokół oczu, obecność białka w moczu, co powoduje, że staje się on pienisty i (lub)  przyrost masy ciała. Jeśli po szczepieniu zaobserwuje się podobne objawy, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

 

Jeśli którykolwiek z tych objawów niepożądanych nasili się, bądź jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

 

U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami.

 

Ta szczepionka nie może spowodować choroby wywołanej przez meningokoki grupy C. Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów zakażenia meningokokami, tj.

      ból karku,

      sztywność karku,

      światłowstręt (fotofobia),

      senność,

      zaburzenia orientacji,

      czerwone lub purpurowe plamki wyglądające jak siniaki, które nie bledną pod wpływem ucisku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub najbliższą placówką pogotowia ratunkowego.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: [email protected]

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.       Jak przechowywać szczepionkę NeisVac-C 

 

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. O ile nie jest podany konkretny dzień, termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

 

Ten lek można przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez pojedynczy okres, maksymalnie do dziewięciu miesięcy w okresie ważności leku. W tym okresie lek może zostać ponownie umieszczony w lodówce (2°C – 8°C). Data rozpoczęcia przechowywania w temperaturze pokojowej i obliczona nowa data upływu ważności powinna zostać naniesiona na opakowanie leku. W żadnym przypadku obliczona nowa data ważności dla przechowywania w temperaturze pokojowej nie może przekroczyć terminu ważności zgodnego z całkowitym okresem ważności leku. Na koniec tego okresu lek należy zużyć lub wyrzucić.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

6.       Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera szczepionka NeisVac-C  

 

Substancją czynną szczepionki w jednej dawce (0,5 mililitra) jest 10 mikrogramów polisacharydu (Odeacetylowanego) Neisseria meningitidis grupy C (szczep 11). Jest on związany z 10-20 mikrogramami toksoidu tężcowego i jest adsorbowany na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,5 miligrama Al3+).

 

Pozostałe składniki to: sodu chlorek (sól kuchenna), woda do wstrzykiwań i  uwodniony wodorotlenek glinu. Uwodniony wodorotlenek glinu zawarty w tej szczepionce jako adsorbent ma na celu polepszyć i (lub) wydłużyć działanie ochronne szczepionki.

 

Jak wygląda szczepionka NeisVac-C i co zawiera opakowanie

 

NeisVac-C jest lekko opalizującą zawiesiną do wstrzykiwań koloru białego lub prawie białego. W trakcie przechowywania szczepionki może powstać biały osad i przezroczysty roztwór nad osadem. Dlatego przed użyciem należy wstrząsnąć szczepionką, aby uzyskać jednorodną zawiesinę. Jeśli w szczepionce wykryte zostaną obce cząstki ciała stałego lub przebarwienie musi ona zostać wyrzucona przez pracownika służby zdrowia.

 

Szczepionka NeisVac-C jest dostarczana w postaci 0,5 mililitra (jedna dawka) zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Dostępne są opakowania zawierające po 1, 10 lub 20 ampułko-strzykawek. Jednak nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

 

Każda ampułko-strzykawka jest zapakowana w blister. Rozszczelnienie w spawie blistra jest celowe i pozwala na wyrównanie wilgotności podczas zalecanego ogrzewania przed podaniem szczepionki. W celu wyjęcia ampułko-strzykawki z blistra należy usunąć folię przykrywającą blister. Nie należy wyciskać ampułko-strzykawki z blistra.

 

Opakowanie zawierające 1 ampułko-strzykawkę może zawierać do dwóch igieł o różnych rozmiarach. W przypadku, gdy opakowanie zwiera dwie igły, zaleca się używanie mniejszej igły do wstrzyknięć u dzieci i większej igły do wstrzyknięć u dorosłych. Opakowanie bezpośrednie nie zawiera lateksu.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

 

Podmiot odpowiedzialny 

 

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

 

Wytwórca

 

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

B-2870 Puurs Belgia

 

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

 

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

 

Austria

NeisVac-C

Belgia

NeisVac-C

Bułgaria

NeisVac-C

Cypr

NeisVac-C

Republika Czeska

NeisVac-C

Dania

NeisVac-C

Estonia

NeisVac-C

Francja

NeisVac

Niemcy

NeisVac-C

Grecja

NeisVac-C

Węgry

NeisVac-C

Islandia

NeisVac-C

Irlandia

NeisVac-C

Włochy

NeisVac-C

Łotwa

NeisVac-C

Litwa

NeisVac-C

Luksemburg

NeisVac-C

Malta

NeisVac-C

Holandia

NeisVac-C

Norwegia

NeisVac-C

Polska

NeisVac-C

Portugalia

NeisVac-C

Rumunia

NeisVac-C

Słowacja

NeisVac-C

Hiszpania

NeisVac-C

Wielka Brytania

 

NeisVac-C

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2019

NeisVac-C zawiesina do wstrzykiwan 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igly opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię