Singulair 4 tabletki do rozgryzania i zucia 4 mg 14 tabl. (2 x 7)

  • Singulair 4 tabletki do rozgryzania i zucia 4 mg 14 tabl. (2 x 7)
  • MSD Polska Sp. z o.o.

Brak dostepności

Inne Singulair

Kod produktu: 62265

Singulair 4 tabletki do rozgryzania i zucia 4 mg 14 tabl. (2 x 7) opis

Na platformie Liki24.pl możesz zamówić Singulair z dostawą do domu w kilka godzin.

Singulair tabletki 4 mg jest dostępny w 0 aptekach.

Dodaj Singulair 4 mg w postaci tabletki producenta MERCK SHARP & DOHME do koszyka, złóż zamówienie i nasz kurier kupi jego w aptece i dostarczy Ci do domu nawet w kilka godzin!

Singulair 4 tabletki do rozgryzania i zucia 4 mg 14 tabl. (2 x 7) ulotka

SINGULAIR_4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

 

Singulair 4, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed podaniem tego leku dziecku, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

           Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

           W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

           Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

           Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 

Spis treści ulotki

1.              Co to jest lek Singulair 4 i w jakim celu się go stosuje

2.              Informacje ważne przed podaniem leku Singulair 4 dziecku

3.              Jak stosować lek Singulair 4

4.              Możliwe działania niepożądane

5.              Jak przechowywać lek Singulair 4

6.              Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1.       Co to jest lek Singulair 4 i w jakim celu się go stosuje

 

Co to jest Singulair 4

Lek Singulair 4 jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami.

 

Jak działa Singulair 4

Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Poprzez blokowanie działania leukotrienów Singulair 4 łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

 

Kiedy należy stosować Singulair 4

Lekarz zalecił stosowanie leku Singulair 4 w leczeniu astmy u dziecka, w celu zapobiegania występowaniu objawów astmy w ciągu dnia i w nocy.

 

           Singulair 4 stosowany jest w leczeniu pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowych leków.

           Singulair 4 może być także stosowany zamiast wziewnych glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, którzy ostatnio nie przyjmowali glikokortykosteroidów doustnie w leczeniu astmy i którzy nie potrafią stosować glikokortykosteroidów wziewnych.

           Singulair 4 pomaga także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym u pacjentów w wieku 2 lat i starszych.

 

Lekarz określi, jak stosować Singulair 4 w zależności od występujących u dziecka objawów i stopnia nasilenia astmy.

 

Co to jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą. W astmie występują:

           trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Zwężenie to nasila się i zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

           wrażliwość dróg oddechowych, które reagują na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

           obrzęk (stan zapalny) błony wyściełającej drogi oddechowe.

Do objawów astmy należą: kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

 

 

2.              Informacje ważne przed podaniem leku Singulair 4 dziecku

 

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszelkich dolegliwościach i alergiach występujących u dziecka obecnie lub w przeszłości.

 

Kiedy nie podawać leku Singulair 4 dziecku

       jeśli dziecko ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem podawania leku Singulair 4 dziecku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

           W razie nasilenia się u dziecka objawów astmy lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego.

           Doustnie stosowany lek Singulair 4 nie jest przeznaczony do leczenia nagłych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy zastosować się do zaleceń lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek do stosowania doraźnego w razie wystąpienia napadu astmy u dziecka.

           Ważne jest, aby dziecko przyjmowało wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza prowadzącego. Leku Singulair 4 nie należy stosować zamiast innych leków przeciwko astmie zaleconych dziecku przez lekarza prowadzącego.

           Należy pamiętać o tym, że jeśli u dziecka przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpią jednocześnie takie objawy, jak objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka, należy zgłosić się do lekarza.

           Dziecku nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków przeciwzapalnych (zwanych także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeśli nasilają one u dziecka objawy astmy.

 

Należy poinformować pacjenta, że u osób dorosłych, młodzieży i dzieci leczonych lekiem Singulair 4 występowały różne zdarzenia o podłożu neuropsychiatrycznym (na przykład zmiany zachowania i nastroju) (patrz punkt 4). Jeśli u dziecka wystąpią takie objawy podczas przyjmowania leku Singulair 4, należy skonsultować się z lekarzem pediatrą.

 

Dzieci i młodzież

Nie stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

 

Dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat dostępne są inne postacie tego leku, dostosowane do wieku pacjenta.

 

Singulair 4 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach podawanych dziecku obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które mogą być dziecku podawane, w tym o lekach wydawanych bez recepty.

 

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Singulair 4 lub Singulair 4 może wpływać na działanie innych leków przyjmowanych przez dziecko.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Singulair 4 należy poinformować lekarza, jeśli dziecko przyjmuje następujące leki:

           fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki)

           fenytoinę (stosowaną w leczeniu padaczki)

           ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń)

 

Singulair 4 z jedzeniem i piciem

Leku Singulair 4, tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

 

Ciąża i karmienie piersią

Ten podpunkt nie dotyczy leku Singulair 4 tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg, ponieważ lek ten przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten podpunkt nie dotyczy leku Singulair 4 tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg, ponieważ lek ten przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat, jednak poniższe informacje są istotne w odniesieniu do substancji czynnej - montelukastu.

 

Nie należy spodziewać się, że Singulair 4 będzie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które zgłaszano podczas stosowania leku Singulair 4, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Singulair 4 w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 4 mg zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny, oraz sód

Jeśli dziecko jest chore na fenyloketonurię (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu), należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg zawiera fenyloalaninę (w ilości odpowiadającej 0,674 mg fenyloalaniny w tabletce do rozgryzania i żucia 4 mg).

 

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

 

 

3.              Jak stosować lek Singulair 4

 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza dziecka lub farmaceuty.

           Lek ten należy podawać dziecku pod nadzorem osoby dorosłej. Dla dzieci, które mają problemy w zażywaniu tabletki do rozgryzania i żucia, dostępna jest postać granulatu.

           Dziecku należy podawać tylko jedną tabletkę do rozgryzania i żucia leku Singulair 4 raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza.

           Lek należy podawać nawet wówczas, gdy u dziecka nie występują objawy astmy, a także w przypadku nagłego napadu astmy.

 

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

Zalecana dawka to jedna tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg raz na dobę, wieczorem.

 

Należy upewnić się, że dziecko, które przyjmuje Singulair 4, nie przyjmuje innych leków, które zawierają tę samą substancję czynną, montelukast.

 

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Tabletkę należy rozgryźć zanim zostanie połknięta.

Leku Singulair 4, tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Singulair 4

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych. W przypadku przedawkowania u dzieci i osób dorosłych najczęściej obserwowano następujące objawy: ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty oraz nadpobudliwość ruchową.

 

Pominięcie przyjęcia leku Singulair 4

Lek Singulair 4 należy podawać zgodnie z zaleceniem lekarza. Jednak jeśli dziecko zapomni przyjąć dawkę leku, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania – jedna tabletka do rozgryzania i żucia raz na dobę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie przyjmowania leku Singulair 4

Singulair 4 jest skuteczny w leczeniu astmy u dziecka tylko wtedy, gdy jest stosowany regularnie. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Singulair 4 u dziecka tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący. Pomoże to w utrzymaniu pod kontrolą astmy u dziecka.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku u dziecka, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 

4.              Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Podczas badań klinicznych z zastosowaniem leku Singulair 4 w postaci tabletek do rozgryzania i żucia

4 mg, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób), które uważano za związane z przyjmowaniem leku Singulair 4, były:

           ból brzucha

           nadmierne pragnienie

Ponadto w badaniach klinicznych prowadzonych z zastosowaniem leku Singulair w postaci tabletek powlekanych 10 mg oraz tabletek do rozgryzania i żucia 5 mg, zgłaszano:

           ból głowy

Objawy te miały zwykle nasilenie łagodne i występowały częściej u pacjentów przyjmujących Singulair niż u pacjentów przyjmujących placebo (tabletka niezawierająca żadnego leku).

 

Ciężkie działania niepożądane

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia u dziecka któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, które mogą być ciężkie i dziecko może wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej.

 

Niezbyt często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób

           reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu

           zmiany zachowania i nastroju: pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogie nastawienie, depresja

           drgawki

 

Rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób

           zwiększona skłonność do krwawień

           drżenie

           kołatanie serca

 

Bardzo rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

           zespół objawów, takich jak objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss) (patrz punkt 2)

           zmniejszenie liczby płytek krwi

           zmiany zachowania i nastroju: omamy, dezorientacja, myśli i próby samobójcze obrzęk (zapalenie) płuc

           ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy), które mogą wystąpić bez wcześniejszych objawów

           zapalenie wątroby

 

Inne działania niepożądane po wprowadzeniu leku do obrotu

 

Bardzo często: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

           zakażenia górnych dróg oddechowych

 

Często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób

           biegunka, nudności, wymioty

           wysypka

           gorączka

           zwiększony poziom enzymów wątrobowych

 

Niezbyt często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób

           zmiany zachowania i nastroju: nietypowe sny, w tym koszmary senne, trudności w zasypianiu, lunatyzm, drażliwość, uczucie niepokoju, niepokój ruchowy

           zawroty głowy, senność, mrowienie i drętwienie

           krwawienie z nosa

           suchość w jamie ustnej, niestrawność

           siniaczenie, świąd, pokrzywka

           bóle mięśni lub stawów, skurcze mięśni

           moczenie nocne u dzieci

           osłabienie i (lub) zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki

 

Rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób

           zmiany zachowania i nastroju: zaburzenia uwagi, zaburzenia pamięci, niekontrolowane ruchy mięśni

 

Bardzo rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

           tkliwe, czerwone guzki podskórne najczęściej występujące na goleniach (rumień guzowaty)

           zmiany zachowania i nastroju: objawy obsesyjno-kompulsywne, jąkanie się

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.              Jak przechowywać lek Singulair 4

 

           Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

           Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc; ostatnie cztery cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

           Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

           Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

6.       Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek Singulair 4

           Substancją czynną leku jest montelukast. Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

           Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza

(E 463), żelaza tlenek czerwony (E 172), kroskarmeloza sodowa, aromat wiśniowy, aspartam (E 951) i magnezu stearynian.

 

Jak wygląda lek Singulair 4 i co zawiera opakowanie

Tabletki do rozgryzania i żucia Singulair 4, 4 mg to różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym napisem SINGULAIR po jednej stronie i napisem MSD 711 po drugiej stronie.

Blistry w opakowaniach po: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 140 lub 200 tabletek.

Blistry (podzielne na dawki pojedyncze) w opakowaniach po: 49x1, 50x1 i 56x1 tabletek.

 

W Polsce dopuszczone do obrotu są następujące wielkości opakowań: 14, 28, 30 tabletek.

 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

 

Podmiot odpowiedzialny                              Wytwórca

MSD Polska Sp. z o.o. Merck Sharp & Dohme B.V. ul. Chłodna 51       Waarderweg 39 00-867 Warszawa         2031 BN Haarlem

tel. 22 549-51-00          Holandia e-mail: [email protected]           

Merck Sharp & Dohme Ltd

Cramlington

 

Northumberland NE23 3JU

Wielka Brytania

 

.

 

 

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

 

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry,

Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

 

Singulair

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2020

 

Singulair 4 tabletki do rozgryzania i zucia 4 mg 14 tabl. (2 x 7) opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Napisz opinię