Alka-Seltzer instrukcja i najczęstsze pytania

Znaleziono w 102 aptekach miasta

Ulotka dla Alka-Seltzer:

<p><b>Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta</b></p> <p><b>Alka-Seltzer, 324 mg, tabletki musujące</b><br /> <i>Acidum acetylsalicylicum</i></p> <p><b>Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje<br /> ważne dla pacjenta.</b><br /> Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń<br /> lekarza lub farmaceuty.<br /> - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.<br /> - Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.<br /> - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy</p> <p>niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.<br /> Patrz punkt 4.</p> <p>- Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z<br /> lekarzem.</p> <p><b>Spis treści ulotki:</b><br /> 1. Co to jest lek Alka-Seltzer i w jakim celu się go stosuje<br /> 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alka-Seltzer<br /> 3. Jak stosować lek Alka-Seltzer<br /> 4. Możliwe działania niepożądane<br /> 5. Jak przechowywać lek Alka-Seltzer<br /> 6. Zawartość opakowania i inne informacje</p> <p><b>1. Co to jest lek Alka-Seltzer i w jakim celu się go stosuje</b></p> <p>Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Alka-Seltzer, działa przeciwbólowo,<br /> przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Cytrynian sodu, powstający po rozpuszczeniu tabletki w wodzie, ma<br /> właściwości buforujące, dzięki czemu zobojętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku.</p> <p><b>Wskazania do stosowania:</b></p> <p> dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, np.: bóle głowy, bóle mięśniowe (m.in. z uczuciem<br /> ogólnego rozbicia), bóle zębów</p> <p> ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy</p> <p><b>2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alka-Seltzer</b></p> <p><b>Kiedy nie stosować leku Alka-Seltzer</b><br /> - jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub</p> <p>którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),<br /> - jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,<br /> - jeśli u pacjenta występuje ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,<br /> - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby lub ciężka</p> <p>niewydolność nerek,<br /> - jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów</p> <p>lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,<br /> - jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w</p> <p>dawkach 15 mg na tydzień lub większych,<br /> - jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,<br /> - u dzieci poniżej 12 roku życia.</p> <p><b>Ostrzeżenia i środki ostrożności</b><br /> Przed rozpoczęciem stosowania Alka-Seltzer należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:<br /> - jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne</p> <p>lub inne substancje alergizujące,<br /> - jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe,<br /> - jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby,<br /> - jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek lub zaburzenia krążenia, (np. choroba naczyń</p> <p>nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja,<br /> posocznica, ciężkie krwawienia), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko<br /> występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek,</p> <p>- jeśli u pacjenta występowała w przeszłości (przewlekła lub nawracająca) choroba wrzodowa lub<br /> krwawienia z przewodu pokarmowego,</p> <p>- jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy<br /> glukozo-6-fosforanowej, gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może wywołać wystąpienie hemolizy<br /> lub niedokrwistości hemolitycznej,</p> <p>- jeśli pacjentka karmi piersią.</p> <p>Nie należy stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim<br /> trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.</p> <p>Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje<br /> nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi<br /> chorobami układu oddechowego, katarem siennym, z polipami błony śluzowej nosa oraz u których<br /> występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka).</p> <p>Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni<br /> poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Alka-Seltzer.</p> <p>Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu.<br /> U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad<br /> dny moczanowej.</p> <p>Leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie powinno podawać się dzieciom i młodzieży w przebiegu<br /> infekcji wirusowych (z gorączką lub bez gorączki) bez konsultacji z lekarzem. W przebiegu niektórych<br /> chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B oraz<br /> ospy wietrznej istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby, która<br /> wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.<br /> Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie<br /> podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony. Występowanie<br /> uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a</p> <p>Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy,<br /> który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.</p> <p>Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych<br /> może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.</p> <p><b>Lek Alka-Seltzer a inne leki</b><br /> Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie<br /> lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.<br /> Należy zastosować szczególną ostrożność stosując lek Alka-Seltzer z następującymi lekami, gdyż kwas<br /> acetylosalicylowy nasila:<br /> - działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego</p> <p>jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jednoczesne<br /> stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej<br /> ostrożności;</p> <p>- działanie leków przeciwzakrzepowych, leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę)<br /> i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi, co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia<br /> czasu krwawienia i krwotoków;</p> <p>- ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany<br /> jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi<br /> salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu<br /> przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu<br /> stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania<br /> salicylanów;</p> <p>- działanie digoksyny (lek stosowany w chorobach serca), gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu;<br /> - działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika;<br /> - działanie toksyczne kwasu walproinowego (lek stosowany m. in. w padaczce), który z kolei nasila</p> <p>działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego;<br /> - działanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (leki przeciwdepresyjne).<br /> Należy zastosować szczególną ostrożność stosując lek Alka-Seltzer z następującymi lekami, gdyż kwas<br /> acetylosalicylowy osłabia działanie:<br /> - leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu</p> <p>moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny<br /> moczanowej;</p> <p>- leków moczopędnych;<br /> - niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny),</p> <p>szczególnie jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest w dużych dawkach.</p> <p>Alka-Seltzer można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu<br /> stosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem.</p> <p><b>Alka-Seltzer z jedzeniem i</b>&nbsp;<b>piciem lub alkoholem</b><br /> Patrz punkt 3 ulotki.<br /> Uwaga! Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu<br /> pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia.</p> <p><b>Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność</b><br /> W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje<br /> ciążę, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.</p> <p>Lek Alka-Seltzer jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje<br /> w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.<br /> Nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim<br /> trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W razie konieczności stosowania kwasu<br /> acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży,<br /> należy przyjmować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas.</p> <p>Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiet.</p> <p>Alka-Seltzer należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest<br /> przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.</p> <p><b>Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn</b><br /> Lek nie ma wpływu.</p> <p><b>Lek Alka-Seltzer zawiera sód.</b><br /> Jedna tabletka Alka-Seltzer zawiera 477 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej). Odpowiada to 24 %<br /> maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.<br /> Maksymalna dawka dobowa tego produktu jest równoważna 288 % zalecanej przez WHO maksymalnej<br /> dawki dobowej spożycia sodu.</p> <p><b>3. Jak stosować lek Alka-Seltzer</b></p> <p>Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza<br /> lub farmaceuty.<br /> W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.</p> <p>Zalecana dawka leku Alka-Seltzer , to:<br /> Dorośli:<br /> Należy przyjąć od 1 do 3 tabletek musujących jednorazowo (od 324 do 972 mg kwasu acetylosalicylowego).<br /> W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana, nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie należy<br /> przyjmować więcej niż12 tabletek musujących (około 4000 mg kwasu acetylosalicylowego) na dobę.</p> <p>Młodzież w wieku powyżej 12 lat:<br /> Lek może być stosowany u młodzieży powyżej 12 r. życia wyłącznie na zlecenie lekarza.<br /> Należy przyjąć 1 tabletkę musującą jednorazowo (324 mg kwasu acetylosalicylowego). W razie potrzeby<br /> dawka jednorazowa może być powtarzana do 3 razy na dobę, nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie należy<br /> przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące (972 mg kwasu acetylosalicylowego) na dobę.</p> <p>Tabletki należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach.</p> <p>Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.</p> <p><b>Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Alka-Seltzer</b><br /> Zatrucie substancją czynną leku Alka-Seltzer może być spowodowane długotrwałym przyjmowaniem leku<br /> (łagodne zatrucie) lub przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu,<br /> np. po przypadkowym przyjęciu leku przez dzieci lub osoby w podeszłym wieku.<br /> Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne,<br /> głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomości<br /> z dezorientacją, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem oraz pobudzeniem<br /> psychoruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech oraz objawy alkalozy oddechowej (mroczki<br /> przed oczami, omdlenie).<br /> W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić ponadto: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego<br /> (aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównego<br /> rytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (od<br /> odwodnienia, skąpomoczu [zmniejszenie ilości moczu dobowego poniżej 400-500 ml u dorosłych] aż<br /> do niewydolności nerek), wzrost lub obniżenie stężenia glukozy we krwi (szczególnie u dzieci), ketoza,<br /> krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się<br /> letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego.<br /> W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub<br /> farmaceuty, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Leczenie<br /> zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywowanego, zastosowaniu diurezy<br /> alkalicznej. W ciężkich zatruciach może być konieczna forsowana diureza alkaliczna, dializa otrzewnowa<br /> lub hemodializa.</p> <p><b>Pominięcie przyjęcia leku Alka-Seltzer</b><br /> W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku<br /> Alka-Seltzer. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.</p> <p><b>Przerwanie stosowania leku Alka-Seltzer</b><br /> W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się<br /> do lekarza lub farmaceuty.</p> <p><b>4. Możliwe działania niepożądane</b></p> <p>Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.</p> <p>Uwaga:</p> <p> Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się<br /> do lekarza.</p> <p> Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani<br /> ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy,<br /> przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu.<br /> W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić<br /> fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.</p> <p>Zaburzenia żołądka i jelit<br /> Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego,<br /> potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste<br /> stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka<br /> lub dwunastnicy, perforacja.</p> <p>Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:<br /> W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności<br /> aminotransferaz).</p> <p>Zaburzenia układu nerwowego:<br /> Zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.</p> <p>Zaburzenia krwi i układu chłonnego:<br /> Zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego),<br /> krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień<br /> może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości<br /> pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań<br /> laboratoryjnych.<br /> Hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru<br /> dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.</p> <p>Zaburzenia naczyniowe:<br /> Wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie<br /> stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.</p> <p>Zaburzenia nerek i dróg moczowych:<br /> Zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek.</p> <p>Zaburzenia układu immunologicznego:<br /> Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań<br /> laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ<br /> oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym<br /> naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie<br /> błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.</p> <p>Zaburzenia układu oddechowego:<br /> Astma oskrzelowa</p> <p><b>Zgłaszanie działań niepożądanych</b></p> <p>Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w<br /> ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można<br /> zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych<br /> Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:<br /> Al. Jerozolimskie 181C<br /> 02-222 Warszawa<br /> Tel.: 22 49-21-301<br /> Fax: 22 49-21-309<br /> e-mail: [email protected]</p> <p>Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.<br /> Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat<br /> bezpieczeństwa stosowania leku.</p> <p><b>5. Jak przechowywać lek Alka-Seltzer</b></p> <p>Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.<br /> Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie „EXP”.<br /> Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.</p> <p>Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać<br /> farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.</p> <p><b>6. Zawartość opakowania i inne informacje</b></p> <p><b>Co zawiera lek Alka-Seltzer</b></p> <p>Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy&nbsp;<i>(Acidum acetylsalicylicum)</i><br /> Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, Powidon 25, mieszanina<br /> dimetikonu i wapnia krzemianu (70% : 30%), mieszanina sodu dokusanu i sodu benzoesanu (85% : 15%),<br /> sodu sacharynian, aromat limetowy, aromat cytrynowy.</p> <p><b>Jak wygląda lek Alka-Seltzer i co zawiera opakowanie</b><br /> Jedna podwójna saszetka zawiera 2 tabletki musujące.<br /> Tekturowe pudełko zawiera 6, 10 lub 40 tabletek musujących w postaci 3, 5 lub 20 podwójnych saszetek,<br /> zawierających 2 tabletki musujące.<br /> Dopuszczone do obrotu są również opakowania zawierające 2 tabletki musujące (1 podwójna saszetka).</p> <p><b>Podmiot odpowiedzialny</b><br /> Bayer Sp. z o.o.<br /> Aleje Jerozolimskie 158<br /> 02-326 Warszawa<br /> Numer telefonu: +48 22 572 35 00<br /> Numer fax: +48 22 572 35 00</p> <p><b>Wytwórca</b><br /> Bayer Bitterfeld GmbH<br /> OT Greppin<br /> Salegaster Chaussee 1<br /> 06803 Bitterfeld-Wolfen<br /> Niemcy</p> <p><b>Data ostatniej aktualizacji ulotki:</b></p>

Kupić Alka-Seltzer w innych miastach