Alugastrin instrukcja i najczęstsze pytania

Znaleziono w 101 aptece miasta

Ulotka dla Alugastrin:

<p><b>Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta</b></p> <p><b>Alugastrin, 340 mg, tabletki do rozgryzania i żucia</b></p> <p><i>(Dihydroxyaluminii natrii carbonas)</i></p> <p><b>Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona<br /> informacje ważne dla pacjenta.</b><br /> Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według<br /> zaleceń lekarza lub farmaceuty.<br /> - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.<br /> <i>-&nbsp;</i>Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.<br /> - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy</p> <p>niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz<br /> punkt 4.</p> <p><i>-&nbsp;</i>Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent<br /> czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem<i>.</i></p> <p><b>Spis treści ulotki</b><br /> 1. Co to jest Alugastrin i w jakim celu się go stosuje<br /> 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alugastrin<br /> 3. Jak stosować Alugastrin<br /> 4. Możliwe działania niepożądane<br /> 5. Jak przechowywać Alugastrin<br /> 6. Zawartość opakowania i inne informacje</p> <p><b>1. Co to jest Alugastrin i w jakim celu się go stosuje</b></p> <p>Alugastrin jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym. Nie powoduje<br /> nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego. Działa<br /> osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. Łagodzi dolegliwości bólowe związane<br /> z nadkwaśnością soku żołądkowego.</p> <p>Stosować objawowo:<br /> - w nadkwaśności soku żołądkowego;<br /> - w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze</p> <p>(np. niesteroidowe leki przeciwzapalne – leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, często stosowane<br /> na przeziębienie);</p> <p>- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.</p> <p>Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent<br /> czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza<i>.</i></p> <p><b>2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alugastrin</b></p> <p><b>Kiedy nie stosować leku Alugastrin</b><br /> - jeśli pacjent ma uczulenie na węglan dihydroksyglinowo-sodowy lub którykolwiek z pozostałych</p> <p>składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);<br /> - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.</p> <p><b>Ostrzeżenia i środki ostrożności</b><br /> Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć.<br /> U dzieci poniżej 6 lat można zastosować tylko po rozpoznaniu przez lekarza przyczyny dolegliwości.</p> <p>Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku może doprowadzić do hipofosfatemii (glin zawarty<br /> w leku wiąże w jelicie cienkim fosforany, tworząc nierozpuszczalne związki).</p> <p><b>Alugastrin a inne leki</b><br /> Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta<br /> obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.</p> <p>Alugastrin zmniejsza wchłanianie z przewodu pokarmowego niektórych leków podawanych doustnie,<br /> np.:<br /> - antagonistów receptorów H2 (leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego, stosowanych</p> <p>w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, np. ranitydyna);<br /> - fenytoiny (leku o działaniu przeciwdrgawkowym i antyarytmicznym, stosowanego w leczeniu</p> <p>padaczki);<br /> - fluorochinolonów (leków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych układu oddechowego,</p> <p>moczowo-płciowego, przewodu pokarmowego, skóry, tkanek miękkich, kości i stawów,<br /> np. cyprofloksacyna);</p> <p>- glikozydów nasercowych (leków stosowanych w niewydolności serca, np. digoksyna);<br /> - ketokonazolu (leku stosowanego w zakażeniach grzybiczych skóry i paznokci);<br /> - tetracyklin (grupy antybiotyków stosowanych w zakażeniach bakteryjnych układu oddechowego,</p> <p>moczowo-płciowego, boreliozie, zakażeniach skóry, np. doksycyklina);<br /> - salicylanów (leków o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym, często</p> <p>stosowanych na przeziębienie);<br /> - preparatów żelaza (leków stosowanych w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborami</p> <p>żelaza);<br /> - zmniejsza skuteczność działania sukralfatu (leku stosowanego w leczeniu choroby wrzodowej</p> <p>żołądka i dwunastnicy).<br /> Należy zachować, zgodne z zaleceniem lekarza, przerwy między podaniem leku Alugastrin i innych<br /> leków doustnych.</p> <p><b>Alugastrin z jedzeniem i piciem</b><br /> Wskazane jest przyjmowanie leku po posiłkach lub między posiłkami.</p> <p><b>Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność</b><br /> Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.<br /> Podczas ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) i karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie<br /> w przypadku uzasadnionej konieczności. Nie stosować długotrwale ani w dużych dawkach.</p> <p><b>Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn</b><br /> Alugastrin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.</p> <p><b>Alugastrin zawiera sód<br /> Lek zawiera 57 - 114 mg sodu na dawkę</b>, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną<br /> czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.</p> <p><b>3. Jak stosować Alugastrin</b></p> <p>Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według<br /> zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.</p> <p>Zalecana dawka<br /> Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: rozgryźć lub żuć 1 lub 2 tabletki w godzinę po posiłkach<br /> i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.</p> <p><b>Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alugastrin</b><br /> W przypadku zastosowania leku Alugastrin w większej dawce niż zalecana, może wystąpić biegunka,<br /> obrzęk stóp i podudzi.</p> <p><b>Pominięcie zastosowania leku Alugastrin</b></p> <p>Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.</p> <p>W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się<br /> do lekarza lub farmaceuty.</p> <p><b>4. Możliwe działania niepożądane</b></p> <p>Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.</p> <p>Działania niepożądane występujące często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):<br /> kredowy posmak, łagodne zaparcia, skurcze żołądka.</p> <p>Działania niepożądane występujące niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):<br /> nudności lub wymioty, białawe zabarwienie kału.</p> <p>Działania niepożądane występujące rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):<br /> w przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania dużych dawek:<br /> ciągłe zaparcia, utrata apetytu, niezwykła utrata masy ciała, osłabienie mięśni, utrata fosforanów (bóle<br /> kości, puchnięcie nadgarstków lub kostek).</p> <p><b>Zgłaszanie działań niepożądanych</b></p> <p>Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione<br /> w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.<br /> Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do<br /> Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych<br /> Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych<br /> Al. Jerozolimskie 181C<br /> 02-222 Warszawa<br /> tel.: + 48 22 49 21 301<br /> faks: + 48 22 49 21 309<br /> e-mail: [email protected]<br /> Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat<br /> bezpieczeństwa stosowania leku.</p> <p><b>5. Jak przechowywać Alugastrin</b></p> <p>Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu<br /> ochrony przed wilgocią.</p> <p>Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP.<br /> Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.</p> <p>Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać<br /> farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić<br /> środowisko.</p> <p><b>6. Zawartość opakowania i inne informacje</b></p> <p><b>Co zawiera Alugastrin</b></p> <p>- Substancją czynną leku jest dihydroksyglinowo-sodowy węglan.<br /> - Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mannitol, skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa,</p> <p>magnezu stearynian, substancja poprawiająca smak i zapach miętowa, sacharyna sodowa.</p> <p><b>Jak wygląda Alugastrin i co zawiera opakowanie</b></p> <p>Lek ma postać białych, okrągłych tabletek o miętowym smaku i zapachu, zapakowanych w blistry.<br /> Opakowanie zewnętrzne zawiera 10, 20, 40 lub 60 tabletek w blistrach oraz informację dla pacjenta.<br /> Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.</p> <p><b>Podmiot odpowiedzialny</b><br /> Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.<br /> Al. Jerozolimskie 142 B<br /> 02-305 Warszawa<br /> tel/fax: 22 616 33 48 / 22 617 69 21</p> <p><b>Wytwórca</b><br /> SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna<br /> ul. gen. Mariana Langiewicza 58<br /> 95-050 Konstantynów Łódzki</p> <p>Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego,<br /> w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu:<br /> 22 616 33 48</p> <p><b>Data ostatniej aktualizacji ulotki:</b></p>

Alugastrin tabletki do rozgryzania i żucia 340 mg 40 tabl.

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Полина
27 sie 2018

У этого препарата фото (Неуробекс форте) от другого препарата (Неуробекс нео)

Kupić Alugastrin w innych miastach