Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Asmag instrukcja i najczęstsze pytania

Ulotka dla Asmag:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

 

ASMAG

20 mg jonów magnezu, tabletki

Magnesii hydroaspartas

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. 

-       Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-       Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-       Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-       Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Spis treści ulotki

 

1.    Co to jest lek Asmag i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asmag

3.    Jak stosować lek Asmag

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Asmag

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1.       Co to jest lek Asmag i w jakim celu się go stosuje

 

Asmag jest lekiem zawierającym magnez.

 

Magnez jest jednym z podstawowych składników budulcowych organizmu. 

Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych hormonów, np. insuliny, przeciwdziała stresom, niedotlenieniu, uczuleniom i stanom zapalnym.

Niedobór magnezu osłabia odporność organizmu, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

 

Wskazania do stosowania:

-       uzupełnianie niedoboru magnezu w organizmie.

 

 

2.       Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asmag

 

Kiedy nie stosować leku Asmag

-       jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek               z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);

-       jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;

-       jeśli pacjent ma zwiększone stężenie magnezu we krwi;

-       jeśli pacjent ma zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca);

-       jeśli pacjent ma chorobę zwaną myasthenia gravis (rzadka choroba objawiająca się nadmiernym osłabieniem mięśni);

-       jeśli pacjent ma biegunkę;

-       jeśli pacjent jest leczony antybiotykami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

 

Dzieci 

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

 

Asmag a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Asmag jednocześnie z następującymi lekami:

-       antybiotyki z grupy tetracyklin;

-       doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne hydroksykumaryny (leki te zapobiegają powstawaniu skrzepów we krwi);

-       leki lub suplementy diety zawierające fosforany, wapń i żelazo.

Leki te stosowane razem z lekiem Asmag osłabiają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego, przez co zmniejszają jego skuteczność.

 

Stosowanie leku Asmag z jedzeniem i piciem Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Asmag zawiera laktozę jednowodną. Jedna tabletka zawiera 50 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

 

3. Jak stosować Asmag

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat  Doustnie, 3 tabletki 4 razy na dobę.

 

Stosowanie u dzieci

Doustnie, 1 tabletka 2 do 3 razy na dobę. 

 

Asmag należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Asmag

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  Mogą wystąpić objawy przedawkowania leku (wymienione w punkcie 4).

 

Pominięcie zastosowania dawki leku Asmag

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

 

4. Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych. Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak: nudności, wymioty, biegunka.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.    Jak przechowywać lek Asmag

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Asmag po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

6.    Zawartość opakowania i inne informacje 

 

Co zawiera Asmag

-  Substancją czynną leku jest magnezu wodoroasparaginian czterowodny.

Jedna tabletka zawiera 20 mg jonów magnezu w postaci 300 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego.

-  Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), metyloceluloza.

 

Jak wygląda Asmag i co zawiera opakowanie

Asmag ma postać białych, okrągłych tabletek, z oznakowaniem „As” wytłoczonym po jednej stronie. Dostępne opakowanie: 50 tabletek w pojemniku w tekturowym pudełku.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29 61-749 Poznań tel.: +48 61 852 63 53            e-mail: [email protected]

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

 

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym  numerem telefonu 800 706 848.

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 

 

Kupić Asmag w innych miastach

Zamknij