Atussan instrukcja i najczęstsze pytania

Znaleziono w 62 aptekach miasta

Ulotka dla Atussan:

<p><b>Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika</b></p> <p><b>ATUSSAN, 1,5 mg/ml, syrop</b><br /> <i>Butamirati citras</i></p> <p><b>Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona<br /> informacje ważne dla pacjenta.</b><br /> Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według<br /> zaleceń lekarza lub farmaceuty.<br /> - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.<br /> - Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.<br /> - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy</p> <p>niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz<br /> punkt 4.</p> <p>- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się<br /> z lekarzem.</p> <p><b>Spis treści ulotki:</b></p> <p>1. Co to jest Atussan i w jakim celu się go stosuje<br /> 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atussan<br /> 3. Jak stosować Atussan<br /> 4. Możliwe działania niepożądane<br /> 5. Jak przechowywać Atussan<br /> 6. Zawartość opakowania i inne informacje</p> <p><b>1. Co to jest Atussan i w jakim celu się go stosuje</b></p> <p>Atussan zawiera substancję czynną butamiratu cytrynian. Jest nieopioidowym lekiem<br /> przeciwkaszlowym.</p> <p><b>Wskazania do stosowania:</b><br />  objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia.</p> <p><b>2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atussan</b></p> <p><b>Kiedy nie stosować leku Atussan:</b><br /> - jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników</p> <p>tego leku (wymienionych w punkcie 6).</p> <p><b>Ostrzeżenia i środki ostrożności</b><br /> Przed rozpoczęciem stosowania leku Atussan należy omówić to z lekarzam lub farmaceutą:</p> <p>- jeśli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem (płytki, nieregularny oddech, nasilającą się<br /> duszność, sine zabarwienie skóry, bezdech);</p> <p>- jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni; lekarz ustali przyczynę kaszlu.</p> <p><b>Atussan</b>&nbsp;<b>a inne leki</b><br /> Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta<br /> obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.</p> <p><b>Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leków wykrztuśnych</b>&nbsp;(zwiększających wytwarzanie<br /> wydzieliny). Może to spowodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Zwiększy się<br /> ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.</p> <p><b>Atussan z jedzeniem i piciem</b><br /> Lek Atussan należy przyjmować przed posiłkiem.</p> <p><b>Ciąża i karmienie piersią</b><br /> Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć<br /> dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.</p> <p>Należy unikać stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim<br /> trymestrze lek może być stosowany, jeśli lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.</p> <p>Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować cytrynianu butamiratu podczas karmienia piersią.</p> <p><b>Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn</b><br /> Atussan może powodować zawroty głowy lub senność, dlatego należy zachować ostrożność podczas<br /> prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.</p> <p><b>Atussan zawiera sorbitol i glicerol</b><br /> Atussan zawiera&nbsp;<b>sorbitol&nbsp;</b>(0,45 g w 1 ml syropu). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta<br /> nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem<br /> leku. Lek może powodować biegunkę. Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.<br /> Atussan zawiera również&nbsp;<b>glicerol</b>&nbsp;(0,25 g w 1 ml syropu), który może powodować ból głowy,<br /> zaburzenia żołądkowe i biegunkę.</p> <p><b>3. Jak stosować Atussan</b></p> <p>Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według<br /> zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.</p> <p>Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Atussan dłużej niż 7 dni.</p> <p><b>Zazwyczaj stosowana dawka, to:</b></p> <p>Dzieci i młodzież</p> <p>Wiek Dawka<br /> <b>Stosować 3 razy na dobę:</b></p> <p><b>3 do 6 lat 5 ml syropu</b><br /> (7,5 mg butamiratu cytrynianu)</p> <p><b>6 do 12 lat 10 ml syropu</b><br /> (15 mg butamiratu cytrynianu)</p> <p><b>powyżej 12 lat 15 ml syropu</b><br /> (22,5 mg butamiratu cytrynianu)</p> <p>Dorośli</p> <p>15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.</p> <p>- Leku Atussan nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.<br /> - Atussan należy przyjmować przed posiłkiem.</p> <p>Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiającą dawkowanie.</p> <p><b>Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atussan</b><br /> W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi<br /> lub farmaceucie.</p> <p>Mogą wystąpić następujące&nbsp;<b>objawy</b>&nbsp;<b>przedawkowania:</b></p> <p>- senność;<br /> - wymioty, biegunka, nudności;<br /> - zawroty głowy;<br /> - niedociśnienie tętnicze.</p> <p><b>Pominięcie zastosowania leku Atussan</b><br /> W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować<br /> leczenie zgodnie z zaleceniami.</p> <p>Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.</p> <p><b>Przerwanie stosowania leku Atussan</b><br /> W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się<br /> do lekarza lub farmaceuty.</p> <p><b>4. Możliwe działania niepożądane</b></p> <p>Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią<i>.</i></p> <p><b>Rzadko występujące działania niepożądane</b>&nbsp;(częściej niż u 1 na 10 000 osób i rzadziej niż u 1 na<br /> 1000 osób):</p> <p>- senność;<br /> - nudności, biegunka;<br /> - pokrzywka.</p> <p><b>Zgłaszanie działań niepożądanych</b><br /> Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione<br /> w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane<br /> można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów<br /> Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-<br /> czych:<br /> Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:<br /> [email protected]<br /> Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.<br /> Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bez-<br /> pieczeństwa stosowania leku.</p> <p><b>5. Jak przechowywać Atussan</b></p> <p>Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.<br /> Przechowywać w temperaturze poniżej 25C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.<br /> Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie<br /> po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.</p> <p>Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać<br /> farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić<br /> środowisko.</p> <p><b>6. Zawartość opakowania i inne informacje</b></p> <p><b>Co zawiera Atussan</b><br /> - Substancją czynną leku jest<b>&nbsp;</b>butamiratu cytrynian. 1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu.<br /> - Pozostałe składniki to: sodu benzoesan, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol, sacharyna<br /> sodowa, aromat pomarańczowy płynny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda<br /> oczyszczona.</p> <p><b>Jak wygląda Atussan i co zawiera opakowanie</b><br /> Atussan ma postać przezroczystego syropu o pomarańczowym smaku i zapachu.</p> <p>Butelka ze szkła oranżowego lub butelka z politereftalanu etylenu - PET, zamykana zakrętką<br /> aluminiową lub zakrętką z polietylenu (PE), zawierająca 100 ml lub 150 ml lub 200 ml syropu,<br /> umieszczona w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka dozująca.</p> <p><b>Podmiot odpowiedzialny i wytwórca</b><br /> Polfarmex S.A.<br /> ul. Józefów 9<br /> 99-300 Kutno<br /> Polska (Poland)<br /> Tel. (24) 357 44 44<br /> Faks (24) 357 45 45<br /> e-mail: [email protected]</p> <p><b>Data ostatniej aktualizacji ulotki:</b></p>

Kupić Atussan w innych miastach