Erazaban instrukcja i najczęstsze pytania

Znaleziono w 98 aptekach miasta

Ulotka dla Erazaban:

<p><b>ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA</b></p> <p><b>ERAZABAN 10% Krem<br /> <i>Docosanolum</i></b></p> <p><b>100 mg/g krem</b></p> <p><b>Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.</b><br /> Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować<br /> ERAZABAN 10% Krem ostrożnie.<br /> - Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.<br /> - Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.<br /> - Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy przerwać stosowanie kremu</p> <p>i skontaktować się z lekarzem.<br /> - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy</p> <p>niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.</p> <p><b>Spis treści ulotki:</b><br /> 1. Co to jest ERAZABAN 10% Krem i w jakim celu się go stosuje<br /> 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ERAZABAN 10% Krem<br /> 3. Jak stosować ERAZABAN 10% Krem<br /> 4. Możliwe działania niepożądane<br /> 5. Jak przechowywać lek ERAZABAN 10% Krem<br /> 6. Inne informacje</p> <p><b>1. CO TO JEST ERAZABAN 10% KREM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE</b></p> <p>Dokozanol jest lekiem przeciwwirusowym. Lek ERAZABAN 10% Krem jest białym kremem<br /> stosowanym w leczeniu wczesnych objawów wargowych nawracających zakażeń wirusem opryszczki<br /> zwykłej -&nbsp;<i>Herpes</i>&nbsp;<i>simplex, u&nbsp;</i>dorosłych i dzieci (w wieku powyżej 12 lat).</p> <p>Aby leczenie było skuteczne, należy rozpocząć stosowanie leku ERAZABAN 10% Krem we<br /> wczesnych stadiach opryszczki, przed pojawieniem się pęcherzyków. Pacjent powinien rozpocząć<br /> leczenie, gdy tylko zauważy jakiekolwiek objawy opryszczki wargowej, takie jak zaczerwienienie,<br /> świąd, ból, mrowienie lub kłucie. Należy kontynuować leczenie do wyleczenia opryszczki, zazwyczaj<br /> 4 - 6 dni.</p> <p>Przyczyną opryszczki wargowej jest zakażenie wirusem opryszczki zwykłej –&nbsp;<i>Herpes simplex</i>.<br /> Zakażenie może wystąpić w przypadku osłabienia układu immunologicznego, podczas stresu lub<br /> w trakcie krwawienia miesiączkowego. Wirus powoduje powstawanie pęcherzyków lub owrzodzeń,<br /> głównie na wargach.</p> <p><b>2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ERAZABAN 10% KREM</b></p> <p><b>Kiedy nie stosować leku ERAZABAN 10% Krem</b></p> <p>- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dokozanol lub którykolwiek<br /> z pozostałych składników kremu wymienionych na końcu niniejszej ulotki (patrz punkt 6).</p> <p><b>Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując ERAZABAN 10% Krem</b></p> <p>- Lek ERAZABAN 10% Krem jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy<br /> unikać dostania się kremu do lub w okolice oczu, ponieważ może to spowodować podrażnienie.<br /> W przypadku omyłkowego przedostania się kremu do oczu należy je starannie przepłukać dużą<br /> ilością wody.</p> <p>- Nie należy stosować leku, jeśli u pacjenta stwierdzono obniżenie odporności (jeśli zdolność<br /> układu immunologicznego do walki z chorobami zakaźnymi jest zmniejszona, np. przez ciężkie<br /> choroby takie jak białaczka lub AIDS lub po przeszczepie narządu). Jeśli u pacjenta z obniżoną<br /> odpornością rozwija się opryszczka, powinien on natychmiast skonsultować się z lekarzem.</p> <p>- Nie należy stosować kremu w przypadku, gdy na skutek opryszczki już wcześniej pojawiły się<br /> pęcherzyki lub wrzody.</p> <p>.<br /> <b>Stosowanie u dzieci</b></p> <p>Nie należy stosować leku ERAZABAN 10% Krem u dzieci w wieku poniżej 12 lat.</p> <p><b>Stosowanie innych leków</b></p> <p>Nie należy stosować leku ERAZABAN 10% Krem równocześnie z innymi produktami, stosowanymi<br /> miejscowo na te same miejsca (leki, kosmetyki, kremy).</p> <p>Jest mało prawdopodobne, że lek ERAZABAN 10% Krem wpływa na inne leki lub że inne leki<br /> wpływają na ERAZABAN 10% Krem, ponieważ jest on przeznaczony tylko do stosowania na skórę.<br /> Nie należy jednak stosować miejscowo innych leków w leczeniu opryszczki równocześnie z lekiem<br /> ERAZABAN 10% Krem.</p> <p>Z wszelkimi pytaniami na temat tego, w jaki sposób ERAZABAN 10% Krem wpływa na inne leki lub<br /> w jaki sposób inne leki wpływają na ERAZABAN 10% Krem, należy zwracać się do farmaceuty.</p> <p>Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lub podawanych ostatnio<br /> lekach, w tym lekach dostępnych bez recepty.</p> <p><b>Ciąża i karmienie piersią</b></p> <p>ERAZABAN 10% Krem może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.</p> <p><b>Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn</b></p> <p>ERAZABAN 10% Krem nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.</p> <p><b>Ważne informacje o niektórych składnikach leku ERAZABAN 10% Krem</b></p> <p>ERAZABAN 10% Krem zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.</p> <p><b>3. JAK STOSOWAĆ ERAZABAN 10% KREM</b></p> <p><i>Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat</i>:<br /> • Należy rozpocząć leczenie, gdy tylko zauważy się pierwsze objawy opryszczki wargowej, na</p> <p>przykład świąd, pieczenie, palenie lub kłucie w miejscu dotkniętym zakażeniem.<br /> • Umyć starannie ręce przed i po nałożeniu leku, aby uniknąć rozsiewania zakażenia.<br /> • Nałożyć ostrożnie cienką warstwę kremu na całą powierzchnię zmian opryszczkowych pięć</p> <p>razy na dobę (w odstępach około 3 godzin w ciągu dnia).<br /> • Nakładać lek na koniec palca lub, najkorzystniej, użyć patyczka higienicznego, unikając</p> <p>dotykania końcówki tuby po dotknięciu zmian opryszczkowych.<br /> • Kontynuować leczenie do pełnego wygojenia, do którego dochodzi zazwyczaj pomiędzy</p> <p>4. a 6.dniem leczenia.<br /> • Jeżeli nie stwierdzi się zmniejszenia nasilenia zmian chorobowych po 10 dniach, należy</p> <p>przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.<br /> • Należy pamiętać, że ERAZABAN 10% Krem powinien być stosowany tylko przez jedną osobę.</p> <p>Przekazanie tuby innym osobom wiąże się z ryzykiem przeniesienia na nie zakażenia.</p> <p><b>Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ERAZABAN 10% Krem</b></p> <p>Nie powinno dojść do poważnego problemu w przypadku nałożenia dużej ilości kremu na skórę. Nie<br /> jest konieczne zastosowanie specyficznego leczenia.</p> <p><b>Pominięcie zastosowania leku ERAZABAN 10% Krem</b></p> <p>Jeśli pacjent zapomniał zastosować lek ERAZABAN 10% Krem, powinien go zastosować jak tylko<br /> sobie o tym przypomni.</p> <p>Z wszelkimi dodatkowymi pytaniami na temat stosowania tego leku należy zwracać się do farmaceuty.</p> <p><b>4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE</b></p> <p>Jak każdy lek, lek ERAZABAN 10% Krem może powodować działania niepożądane, chociaż nie<br /> u każdego one wystąpią.</p> <p>Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą konwencję:<br /> bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów), często (pomiędzy 1 na 100 pacjentów a 1 na<br /> 10 pacjentów), niezbyt często (pomiędzy 1 na 1000 pacjentów a 1 na 100 pacjentów), rzadko<br /> (pomiędzy 1 na 10000 pacjentów a 1 na 1000 pacjentów), bardzo rzadko (u mniej niż 1 na<br /> 10000 pacjentów).</p> <p><b>Zaburzenia układu nerwowego:</b><br /> Bardzo częste: ból głowy.</p> <p><b>Zaburzenia skóry:</b><br /> Częste: zaburzenia skóry, obejmujące suchość skóry, wysypki oraz obrzęk twarzy występujące<br /> w miejscu nałożenia kremu.</p> <p>W przypadku wystąpienia cięższych odczynów skórnych należy zaprzestać leczenia, a jeżeli nie<br /> ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.</p> <p>Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione<br /> w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać<br /> bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych<br /> Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.<br /> Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,<b>&nbsp;</b>Tel.: +48 22 49 21 301,<br /> Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]</p> <p>Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat<br /> bezpieczeństwa stosowania leku.</p> <p><b>5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ERAZABAN 10% KREM</b></p> <p>Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.</p> <p>Nie stosować leku ERAZABAN 10% Krem po upływie terminu ważności zamieszczonego na<br /> kartoniku po „Termin ważn.: miesiąc/rok”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.</p> <p>Wyrzucić po 6 miesiącach po pierwszym otwarciu tuby.<br /> Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.</p> <p>Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.</p> <p>Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać<br /> farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić<br /> środowisko.</p> <p><b>6. INNE INFORMACJE</b></p> <p><b>Co zawiera lek ERAZABAN 10% Krem</b></p> <p>Substancją czynną leku jest dokozanol. Jeden gram kremu zawiera 100 mg dokozanolu (10%).</p> <p>Inne składniki leku to: sacharozy stearynian i distearynian, lekki olej mineralny, glikol propylenowy,<br /> alkohol benzylowy i woda oczyszczona.</p> <p><b>Jak wygląda lek ERAZABAN 10% Krem i co zawiera opakowanie</b></p> <p>ERAZABAN 10% Krem jest białym kremem.<br /> Dostępny jest on w opakowaniach po 2 g ,, 5 g i 15 g.</p> <p>Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.</p> <p><b>Podmiot odpowiedzialny</b></p> <p>Maxima Healthcare Polska Sp. Z o.o.<br /> ul.Bagno 2/176<br /> 00-112 Warszawa</p> <p><b>Wytwórca</b></p> <p>Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.<br /> ul. Wincentego Pola 21<br /> 58-500 Jelenia Góra<br /> Polska</p> <p>Fleet Laboratories Limited<br /> 94 Rickmansworth Road<br /> Watford, Hertfordshire WD18 7JJ<br /> Wielka Brytania</p> <p><b>Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego<br /> Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:</b></p> <p>Austria Erazaban 100 mg/g Creme<br /> Belgia ERAZABAN 100 mg/g Crème<br /> Francja ERAZABAN 10 %, crème<br /> Węgry Erazaban 100 mg/g krém<br /> Polska ERAZABAN 10 % Krem<br /> Rumunia Erazaban 100 mg/g cremӑ<br /> Słowenia Erazaban 100 mg/g krema</p> <p><b>Data zatwierdzenia ulotki: 01.11.2019</b></p>

Kupić Erazaban w innych miastach