Halset instrukcja i najczęstsze pytania

Znaleziono w 100 aptekach miasta

Ulotka dla Halset:

<p><b>Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika<br /> HALSET, 1,5 mg, tabletki do ssania</b></p> <p><i>Cetylpyridinii chloridum</i><br /> <b>Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona<br /> informacje ważne dla pacjenta</b>.<br /> Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według<br /> zaleceń lekarza lub farmaceuty.<br /> - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.<br /> - Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.<br /> - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy</p> <p>niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.<br /> Patrz punkt 4.</p> <p>- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować<br /> się z lekarzem.</p> <p><b>Spis treści ulotki:</b><br /> 1. Co to jest lek Halset i w jakim celu się go stosuje<br /> 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Halset<br /> 3. Jak stosować lek Halset<br /> 4. Możliwe działania niepożądane<br /> 5. Jak przechowywać lek Halset<br /> 6. Zawartość opakowania i inne informacje</p> <p><b>1. Co to jest lek Halset i w jakim celu się go stosuje</b><br /> Lek Halset zawiera cetylopirydyniowy chlorek. Lek działa miejscowo odkażająco w zapaleniach jamy<br /> ustnej i gardła. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz działa na<br /> niektóre grzyby. Halset nie zawiera cukru.</p> <p><b>Wskazania do stosowania</b><br /> Lek Halset stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średnio ciężkich stanach zapalnych jamy<br /> ustnej i gardła.<br /> Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do<br /> lekarza.</p> <p><b>2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Halset<br /> Kiedy nie stosować leku Halset</b></p> <p>• jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych<br /> składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).</p> <p>• jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję fruktozy (rzadko występująca choroba metaboliczna).</p> <p>Nie stosować u dzieci z powodu niebezpieczeństwa przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.</p> <p><b>Ostrzeżenia i środki ostrożności</b><br /> Przed rozpoczęciem stosowania leku Halset należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.</p> <p>• jeśli wystąpią objawy reakcji uczuleniowej, np. wysypka - należy skontaktować się<br /> z lekarzem,</p> <p>• w przypadku ciężkich zakażeń lub bólu gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami<br /> głowy, nudnościami, wymiotami lub jeśli objawy nasilą się albo nie ustąpią po trzech dniach<br /> należy zgłosić się do lekarza.</p> <p><b>Halset a inne leki</b><br /> Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta<br /> obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które<br /> wydawane są bez recepty.</p> <p><b>Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność</b><br /> Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć<br /> dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.</p> <p><b>Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn</b><br /> Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.</p> <p><b>Lek Halset zawiera sorbitol.</b><br /> Jedna tabletka do ssania zawiera 742,35 mg sorbitolu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta<br /> nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku<br /> (patrz punkt&nbsp;<b>Kiedy nie stosować leku Halset</b>). Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.</p> <p><b>3. Jak stosować lek Halset</b><br /> Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według<br /> zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.</p> <p>Tabletki Halset stosować doustnie.<br /> Ssać powoli po jednej tabletce.</p> <p>Zalecana dawka to:<br /> <b>Dorośli i młodzież:</b>&nbsp;ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (maksymalnie 8 tabletek na dobę).<br /> <b>Stosowanie u dzieci<br /> Dzieci w wieku powyżej 6 lat:</b>&nbsp;ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę).<br /> <b>Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.<br /> Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Halset</b><br /> Stosowanie większej liczby tabletek Halset niż zalecane może spowodować podrażnienie błony<br /> śluzowej jamy ustnej, biegunkę (szczególnie u dzieci), nudności, wymioty.<br /> W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.</p> <p><b>Pominięcie zastosowania leku Halset</b><br /> Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.</p> <p><b>Przerwanie stosowania leku Halset</b><br /> W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się<br /> do lekarza lub farmaceuty.</p> <p><b>4. Możliwe działania niepożądane</b><br /> Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.</p> <p>Rzadko występują reakcje alergiczne (np. pokrzywka, wysypka), uczucie pieczenia w jamie ustnej,<br /> nudności i przemijające zaburzenia smaku.</p> <p><b>Zgłaszanie działań niepożądanych</b><br /> Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione<br /> w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać<br /> bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych<br /> Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych<br /> Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa<br /> tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309<br /> e-mail: [email protected]<br /> Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.</p> <p>Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat<br /> bezpieczeństwa stosowania leku.</p> <p><b>5. Jak przechowywać lek Halset</b><br /> Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.<br /> Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.</p> <p>Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności<br /> oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.</p> <p>Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać<br /> farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić<br /> środowisko.</p> <p><b>6. Zawartość opakowania i inne informacje<br /> Co zawiera lek Halset</b></p> <p>• Substancją czynną leku jest cetylopirydyniowy chlorek jednowodny. Jedna tabletka do ssania<br /> zawiera 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku jednowodnego.</p> <p>• Pozostałe składniki to: sorbitol, olejek miętowy, mentol, magnezu stearynian.</p> <p><b>Jak wygląda lek Halset i co zawiera opakowanie</b><br /> Tabletki do ssania.</p> <p>Tabletki Halset są prostokątne, obustronnie płaskie, o gładkiej powierzchni, zaokrąglonych<br /> narożnikach i krawędziach, białe, z połyskiem, o słodkim, miętowym smaku i mentolowym zapachu.</p> <p>Wielkość opakowania: 6, 12, 18 lub 24 tabletki.</p> <p><b>Podmiot odpowiedzialny i wytwórca</b><br /> BIOFARM Sp. z o.o.<br /> ul. Wałbrzyska 13<br /> 60-198 Poznań<br /> Polska<br /> Tel. 061 66 51 500</p> <p>W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego<br /> przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:</p> <p>Polska<br /> Biofarm Sp. z o.o.<br /> ul. Wałbrzyska 13<br /> 60-198 Poznań<br /> Polska<br /> Tel. 061 66 51 500</p> <p><b>Data zatwierdzenia ulotki:</b></p>

Kupić Halset w innych miastach