Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Hascovir instrukcja i najczęstsze pytania

Ulotka dla Hascovir:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 

Hascovir LIPOŻEL

50 mg/g, żel

Aciclovirum

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. 

-          Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-          Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. 

-          Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. 

-          Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

Spis treści ulotki:

1.              Co to jest lek Hascovir LIPOŻEL i w jakim celu się go stosuje

2.              Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascovir LIPOŻEL

3.              Jak stosować lek Hascovir LIPOŻEL

4.              Możliwe działania niepożądane

5.              Jak przechowywać lek Hascovir LIPOŻEL

6.              Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1.              Co to jest lek Hascovir LIPOŻEL i w jakim celu się go stosuje

 

Lek Hascovir LIPOŻEL zawiera substancję czynną acyklowir. Acyklowir po zastosowaniu na skórę wykazuje silne działanie przeciwwirusowi opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

 

Wskazania do stosowania 

Lek Hascovir LIPOŻEL stosowany jest w miejscowym leczeniu objawów opryszczki wargowej (tzw. zimna) oraz zmian opryszczkowych na twarzy.

 

 

2.              Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascovir LIPOŻEL

 

Kiedy nie stosować leku Hascovir LIPOŻEL:

jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Hascovir LIPOŻEL należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 

Lek Hascovir LIPOŻEL należy stosować wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na wargach i twarzy. Nie wolno stosować leku na błony śluzowe, np. ust lub oczu oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu leku z oczami. Pacjenci, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, powinni zwrócić się do lekarza.

Osoby z obniżoną odpornością nie powinny stosować leku bez porozumienia z lekarzem. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zakażenia, nie należy dopuszczać do dotykania opryszczkowych zmian skórnych przez inne osoby.

 

Hascovir LIPOŻEL a inne leki 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Nie są znane interakcje leku Hascovir LIPOŻEL z innymi lekami.  

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

 

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

 

W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Hascovir LIPOŻEL nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

 

3.              Jak stosować lek Hascovir LIPOŻEL

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Lek przeznaczony jest do stosowania na skórę.

 

Lek należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną. Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki.

Leczenie powinno trwać co najmniej przez 4 dni.

Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych leczenie można przedłużyć do 10 dni. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza.

Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu leku, a także unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich ręcznikiem.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascovir LIPOŻEL Nie są znane objawy przedawkowania podczas stosowania tej postaci leku.

Można spodziewać się, że nie powinny wystąpić objawy toksyczne, nawet po przypadkowym spożyciu całej zawartości tuby 3g leku Hascovir LIPOŻEL. Jednak w przypadku połknięcia dużej ilości leku należy zwrócić się do lekarza.

 

Pominięcie zastosowania leku Hascovir LIPOŻEL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 

4.              Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100): 

       łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):  przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia,

       swędzenie.

 

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów  na 10 000): 

       rumień,     kontaktowe zapalenie skóry.

 

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000 ): nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: [email protected]

 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.              Jak przechowywać lek Hascovir LIPOŻEL

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C. Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 2 lata. 

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

6.       Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek Hascovir LIPOŻEL

       Substancją czynną leku jest acyklowir. 1 g żelu zawiera 50 mg acyklowiru.

       Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: fosfatydylocholina oczyszczona, gliceroformal, disodu edetynian, kopolimer akryloilodimetylotaurynianu amonu i N-winylopirolidonu, dimetykon, woda oczyszczona.

 

Jak wygląda lek Hascovir LIPOŻEL i co zawiera opakowanie

Lek ma postać żelu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z kaniulą z PE, zamknięta zakrętką z PE, zawierająca 3 g żelu.

 

 

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

 

Informacja o leku tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: [email protected] 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 

 

 

 

Kupić Hascovir w innych miastach