Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Rivanol instrukcja i najczęstsze pytania

Ulotka dla Rivanol:

<p><b>Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika</b><br /> &nbsp;</p> <p><b>RIVANOL 0,1%, 1 mg/g, płyn na skórę</b><br /> (Ethacridini lactas)</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p><br /> <b>Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ<br /> zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.</b><br /> Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według<br /> zaleceń lekarza lub farmaceuty.<br /> - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.<br /> - Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.<br /> - Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe<br /> objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub<br /> farmaceucie. Patrz punkt 4.<br /> - Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z<br /> lekarzem.<br /> <br /> <br /> <b>Spis treści ulotki</b><br /> <br /> 1. Co to jest lek Rivanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje<br /> 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanol 0,1%<br /> 3. Jak stosować lek Rivanol 0,1%<br /> 4. Możliwe działania niepożądane<br /> 5. Jak przechowywać lek Rivanol 0,1%<br /> 6. Zawartość opakowania i inne informacje<br /> <br /> <br /> <br /> <b>1. Co to jest lek Rivanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje</b><br /> Lek Rivanol 0,1%<b>&nbsp;</b>ma postać płynu do stosowania na skórę. Rivanol 0,1% zawiera<b>&nbsp;</b>substancję<br /> czynną etakrydyny mleczan, należącą do grupy barwników akrydynowych o działaniu<br /> przeciwbakteryjnym. Etakrydyny mleczan działa na paciorkowce, gronkowce i inne bakterie<br /> Gram-dodatnie.<br /> <br /> <b>Wskazania</b><br /> Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).<br /> <br /> <br /> <b>2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanol 0,1%<br /> <br /> Kiedy nie stosować leku Rivanol 0</b>,<b>1%:</b><br /> - jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub barwniki akrydynowe,<br /> - doustnie,<br /> - do oczu.<br /> <br /> <b>Ostrzeżenia i środki ostrożności</b><br /> Przed rozpoczęciem przyjmowania Rivanolu 0,1% należy omówić to z lekarzem lub<br /> farmaceutą.</p> <p>Nie stosować leku długotrwale, gdyż może on spowodować odczyny alergiczne.<br /> Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.<br /> Unikać kontaktu leku z odzieżą.<br /> Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.<br /> <br /> <b>Lek Rivanol 0,1% a inne leki</b><br /> Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez<br /> pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.<br /> Ze względu na ryzyko unieczynnienia leku, nie należy stosować go jednocześnie ze środkami<br /> o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina),<br /> substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu,<br /> kwasu salicylowego, chlorku sodu.<br /> &nbsp;</p> <p><b>Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność</b><br /> Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje<br /> mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.<br /> Brak danych dotyczących stosowania w okresie ciąży i karmienie piersią.<br /> <br /> <b>Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn</b><br /> W przypadku prawidłowego stosowania leku<b>&nbsp;</b>nie stwierdzono wpływu na zdolność<br /> prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.<br /> <br /> <br /> <b>3. Jak stosować lek Rivanol 0,1%</b><br /> <br /> Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub<br /> według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza<br /> lub farmaceuty.<br /> <br /> Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.<br /> Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów,<br /> przymoczek i płukań.<br /> <br /> <b>Stosowanie u dzieci</b><br /> Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.<br /> <br /> <i>W przypadku wrażenia, że działanie leku Rivanol 0,1% jest za mocne lub za słabe, należy<br /> zwrócić się do lekarza.</i><br /> <br /> <b>Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivanol 0,1%</b><br /> Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, w przypadku stosowania zgodnie ze<br /> wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.<br /> <br /> <b>Pominięcie zastosowania leku Rivanol 0,1%</b><br /> W przypadku pominięcia zastosowania leku Rivanol 0,1%, należy kontynuować leczenie<br /> stosując lek Rivanol 0,1% jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.<br /> <br /> Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.<br /> &nbsp;</p> <p><b>4. Możliwe działania niepożądane</b><br /> <br /> Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one<br /> wystąpią.<br /> Długotrwałe stosowanie leku może spowodować odczyny alergiczne.<br /> <br /> Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy<br /> niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.<br /> <br /> Zgłaszanie działań niepożądanych<br /> Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane<br /> niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub<br /> pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu<br /> Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji<br /> Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:<br /> Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309,<br /> e-mail: [email protected]<br /> Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.<br /> Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na<br /> temat bezpieczeństwa stosowania leku.<br /> <br /> <br /> <b>5. Jak przechowywać lek Rivanol 0,1%</b><br /> <br /> Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.<br /> Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC w zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.<br /> <br /> Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin<br /> ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.<br /> Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 30 dni.<br /> <br /> Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy<br /> zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże<br /> chronić środowisko.<br /> <br /> <br /> <b>6. Inne informacje<br /> <br /> Co zawiera lek Rivanol 0,1%</b><br /> - Substancją czynną leku jest etakrydyny mleczan.<br /> 1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu.<br /> - Pozostały składnik leku to: woda oczyszczona.<br /> <br /> <b>Jak wygląda lek Rivanol 0,1% i co zawiera opakowanie</b><br /> Lek ma postać żółtego płynu na skórę.<br /> <br /> <b>Dostępne opakowania</b><br /> Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką, zawierająca po 50 g, 90g, 100 g, 140g, 150 g, 200 g,<br /> 250 g, 500 g, 1000 g leku.<br /> Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.</p> <p><b>Podmiot odpowiedzialny</b><br /> Polska<br /> Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.<br /> ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań<br /> tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58<br /> <br /> <b>Wytwórca</b><br /> Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.<br /> Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią<br /> tel. 52 386 73 10, fax 52 386 73 23<br /> <br /> <b>Data ostatniej aktualizacji ulotki:</b></p>

Kupić Rivanol w innych miastach