Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Rivanol instrukcja i najczęstsze pytania

Ulotka dla Rivanol:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

 

RIVANOL 0,1%, 1 mg/g, płyn na skórę

(Ethacridini lactas)

 

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-            Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-            Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. - Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-            Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

Spis treści ulotki

 

1.                  Co to jest lek Rivanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje

2.                  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanol 0,1%

3.                  Jak stosować lek Rivanol 0,1%

4.                  Możliwe działania niepożądane

5.                  Jak przechowywać lek Rivanol 0,1%

6.                  Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

 

1.                  Co to jest lek Rivanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Lek Rivanol 0,1% ma postać płynu do stosowania na skórę. Rivanol 0,1% zawiera substancję czynną etakrydyny mleczan, należącą do grupy barwników akrydynowych o działaniu przeciwbakteryjnym. Etakrydyny mleczan działa na paciorkowce, gronkowce i inne bakterie Gram-dodatnie. 

 

Wskazania

Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).

 

 

2.                  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanol 0,1%

 

Kiedy nie stosować leku Rivanol 0,1%:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub barwniki akrydynowe, - doustnie, - do oczu.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Rivanolu 0,1% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosować leku długotrwale, gdyż może on spowodować odczyny alergiczne.

Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry. 

Unikać kontaktu leku z odzieżą. Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.

 

Lek Rivanol 0,1% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ze względu na ryzyko unieczynnienia leku, nie należy stosować go jednocześnie ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina), substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu, kwasu salicylowego, chlorku sodu.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Brak danych dotyczących stosowania w okresie ciąży i karmienie piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku prawidłowego stosowania leku nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

 

 

3.                  Jak stosować lek Rivanol 0,1%

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów, przymoczek i płukań.

 

Stosowanie u dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

 

W przypadku wrażenia, że działanie leku Rivanol 0,1% jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivanol 0,1%

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

 

Pominięcie zastosowania leku Rivanol 0,1%

W przypadku pominięcia zastosowania leku Rivanol 0,1%, należy kontynuować leczenie stosując lek Rivanol 0,1% jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

 

Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

 

4.                  Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Długotrwałe stosowanie leku może spowodować odczyny alergiczne.

 

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: [email protected] Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.                  Jak przechowywać lek Rivanol 0,1%

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC w zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.

 

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 30 dni.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

6.         Inne informacje

 

Co zawiera lek Rivanol 0,1%

-           Substancją czynną leku jest etakrydyny mleczan. 

1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu. 

-           Pozostały składnik leku to: woda oczyszczona. 

 

Jak wygląda lek Rivanol 0,1% i co zawiera opakowanie Lek ma postać żółtego płynu na skórę.

 

Dostępne opakowania

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką, zawierająca po 50 g, 90g, 100 g, 140g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1000 g leku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny 

Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań  tel. + 48 61 886 18 00,  fax +48 61 853 60 58

 

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o. Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 73 10,          fax 52 386 73 23

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 

 

Kupić Rivanol w innych miastach

Zamknij