Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Veral instrukcja i najczęstsze pytania

Ulotka dla Veral:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 

Veral, 10 mg/g (1%), żel

 

Diclofenacum natricum

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-                 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-                 Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-                 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-                 Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

 

Spis treści ulotki

1.              Co to jest Veral i w jakim celu się go stosuje

2.              Informacje ważne przed zastosowaniem leku Veral

3.              Jak stosować Veral

4.              Możliwe działania niepożądane

5.              Jak przechowywać Veral

6.              Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1.       Co to jest Veral i w jakim celu się go stosuje

 

Lek Veral jest przezroczystym żelem przeznaczonym do wcierania w skórę. Substancja czynna leku - diklofenak należy do grupy leków znanych, jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Veral wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

 

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

 

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

 

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

       pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń)

       bólu pleców

       ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

 

Dorośli (powyżej 18 lat)

       ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

 

2.       Informacje ważne przed zastosowaniem leku Veral

 

Kiedy nie stosować leku Veral

§    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

§    jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni.

§    w trzecim trymestrze ciąży.

§    u osób poniżej 14 lat.

 

Leku nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży.

 

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

      Nie należy stosować leku na uszkodzoną skórę, otwarte rany, wypryski. Należy zaprzestać stosowania leku, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka skórna.

      Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry oraz przez długi okres czasu, jeśli nie zostało to zalecone przez lekarza.

      Lek Veral jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować w jamie ustnej. Po użyciu należy umyć ręce. Należy unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

      Jednoczesne bandażowanie zwykle stosowane w przypadku skręceń może być stosowane, ale nie

mogą to być nieprzepuszczające powietrza bandaże. 

 

Veral a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Po podaniu miejscowym nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji.

 

Dzieci i młodzież

Ponieważ dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat są niewystarczające, nie wolno stosować leku Veral w tej grupie wiekowej.

U młodzieży powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania leku przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Veral nie wolno stosować w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży, ponieważ może on wywierać szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko lub powodować trudności podczas porodu. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży Veral należy stosować tylko na zalecenie lekarza, przy czym zastosowana dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas trwania terapii jak najkrótszy.

 

Podczas karmienia piersią Veral może być stosowany jedynie na zalecenie lekarza, ponieważ diklofenak przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. W takim przypadku leku nie należy nakładać na piersi karmiących kobiet, ani też na duże powierzchnie skóry lub długotrwale.

 

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania leku Veral u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

 

 

 

 

3.       Jak stosować Veral

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Veral należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę delikatnie wcierając. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g leku Veral (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) są wystarczające do leczenia obszaru o powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.

 

Nie należy stosować leku dłużej niż:

      U dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów mięśni i stawów (skręcenia, nadwerężenia lub stłuczenia) i zapalenia ścięgien.

      U dorosłych (powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Pominięcie zastosowania leku Veral

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Veral

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie użycia nadmiernej ilości leku Veral lub przypadkowego połknięcia.

 

 

4.         Możliwe działania niepożądane

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie.

 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala:

      Rzadko (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): Wysypka skórna z pęcherzykami, łuszczeniem się skóry, uczuciem pieczenia;.

      Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma); obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani; pokrzywka.

 

Inne działania niepożądane

 

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Veral są zazwyczaj łagodne, nieszkodliwe i przemijające. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy, tak szybko jak to możliwe, poinformować lekarza lub farmaceutę.

      Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek): Wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry.

      Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected] 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.         Jak przechowywać Veral

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: „Termin ważności (EXP)” i tubie po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

6.         Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera Veral

-            Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

-            Pozostałe składniki to: alkohol etylowy 96%, alkohol izopropylowy, amonowego wodorotlenku roztwór 10%, karbomer, woda oczyszczona.

 

Jak wygląda lek Veral i co zawiera opakowanie

Jednorodny, bezbarwny, przejrzysty żel o charakterystycznym zapachu alkoholu.

Tuba Aluminium z membraną, zamknięta zakrętką z PE lub z PP, w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania: 55 g żelu, 100 g żelu.

 

Podmiot odpowiedzialny

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Štrossova 239, PSČ 53003, Republika Czeska

 

Wytwórca

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, Hlohovec 920 27, Republika Słowacji

 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki:  

Kupić Veral w innych miastach