Liki24 w liczbach
800 000+
użytkowników
4 kraje
Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry
4.7 mln
dostarczonych produktów
5 000+
współpracujących aptek

Zincas instrukcja i najczęstsze pytania

Ulotka dla Zincas:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

 

ZINCAS FORTE, 27 mg jonów cynku, tabletki

 

Zinci hydroaspartas

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-       Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-       Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się się do farmaceuty.

-       Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-       Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Spis treści ulotki

 

1.    Co to jest lek Zincas Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincas Forte

3.    Jak stosować lek Zincas Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zincas Forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

 

 

1.    Co to jest lek Zincas Forte i w jakim celu się go stosuje 

 

Zincas Forte jest lekiem zawierającym cynk.

 

Cynk jest mikroelementem. Reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest niezbędny do wytwarzania plemników i komórek jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na zakażenia i alergie. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.

 

Niedobór cynku powoduje: zaburzenia w funkcjonowaniu skóry, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu odpornościowego i układu kostnego. Znaczny niedobór cynku może powodować karłowatość i niedorozwój narządów płciowych.

 

Wskazania do stosowania:

- uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

 

 

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincas Forte

 

Kiedy nie stosować leku Zincas Forte

-       jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cynku wodoroasparaginian dwuwodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-       jeśli pacjent ma niewydolność nerek,

-       jeśli jest leczony antybiotykami lub innymi lekami (patrz punkt „Zincas Forte a inne leki”).

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

 

 

Dzieci 

Leku Zincas Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

 

Zincas Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Zincas Forte jednocześnie z następującymi lekami:

-       antybiotyki z grupy tetracyklin (np. doksycyklina), ponieważ cynk zmniejsza ich wchłanianie, - zawierające kwas acetylosalicylowy,

-       leki przeciwbólowe zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen, indometacyna, 

-       leki zwiększające wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd, 

-       kortykosteroidy, zwane sterydami, np. hydrokortyzon, 

-       leki i suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź, ponieważ zmniejszają wchłanianie cynku,

-       substancje chelatujące, np.penicylamina – lek stosowany w leczeniu m.in. zatrucia ołowiem lub miedzią.

 

Stosowanie leku Zincas Forte z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą (patrz punkt 3).

Nie należy przyjmować leku Zincas Forte jednocześnie z produktami mlecznymi (mleko i jego przetwory). Produkty te zmniejszają wchłanianie cynku.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Zincas Forte nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących szkodliwego wpływu leku Zincas Forte na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Zincas Forte zawiera sacharozę. Jedna tabletka zawiera 12,24 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

 

3. Jak stosować lek Zincas Forte

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat Zalecana dawka:

1 tabletka na dobę.

 

Zincas Forte należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.

 

Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 30 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zincas Forte  

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Mogą wystąpić objawy zatrucia lekiem Zincas Forte (wymienione w punkcie 4).

 

 

Pominięcie zastosowania dawki leku Zincas Forte

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

 

4. Możliwe działania niepożądane 

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem, nie obserwowano działań niepożądanych.

Większe dawki leku mogą powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak:

- nudności, bóle brzucha, biegunka,  - metaliczny smak w ustach,  - ból głowy.

Długotrwałe stosowanie leku Zincas Forte może spowodować niedobór miedzi i niedokrwistość.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax:

+48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

 

5.    Jak przechowywać lek Zincas Forte

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

6.    Zawartość opakowania i inne informacje 

 

Co zawiera Zincas Forte

-       Substancją czynną leku jest cynku wodoroasparaginian dwuwodny.

Jedna tabletka zawiera: 27 mg jonów cynku w postaci 150 mg cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego. 

 

-       Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), celuloza mikrokrystaliczna.

 

Jak wygląda Zincas Forte i co zawiera opakowanie

Zincas Forte ma postać białych, okrągłych tabletek, obustronnie płaskich.

Dostępne opakowanie: pojemnik zawierający 50 tabletek w tekturowym pudełku.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29 61-749 Poznań

tel.: +48 61 852 63 53           e-mail: [email protected]

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

 

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym nr telefonu: 0800 706 848.

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 

 

Kupić Zincas w innych miastach